สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 7

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนประทาย 1. เด็กหญิงชญาดา  พัฒนศาสตร์
2. เด็กหญิงวรินทร์ธร  อัยลา
3. เด็กหญิงศิริภัสสร  ทิมเทพย์
 
1. นางอุไร  ศิริหล่อ
2. นางเกษกนก  สีระสูงเนิน
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนห้วยบงวิทยา 1. เด็กหญิงธนัยพร  ลาดไธสง
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ลาดไธสง
 
1. นางสาวสุนันทา  ปัดธุลี
2. นางบุญญานันท์  บุญจันทร์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 1. เด็กชายกฤษฎา  อันชื่น
2. เด็กชายพีรภัทร   พรมกัลป์
3. เด็กชายอธิปไตย  มูลติปฐม
 
1. นางศิริวรรณ  สุวรรณกลาง
2. นายขวัญชัย  สังคะโลก
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 1. นายอลงกรณ์  สะสันติ
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีทอง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กชายทิชานนท์  ชุ่มชัย
 
1. นายกำแหง  นาอ้อม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90.99 ทอง 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กหญิงนฤตย์วรรณ  จิตใจฉ่ำ
 
1. นางสาววรัญญา  ยะปะตัง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กหญิงเมษา  ชอุ่มดี
 
1. นางสาววรัญญา  ยะปะตัง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86.3 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 1. เด็กหญิงรมณี  ท่าเดื่อ
 
1. นายสนธยา  พากเพียร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 77.83 เงิน 6 โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พันธุเทพ
2. เด็กหญิงกฤติมา  ศรีจันษา
3. เด็กหญิงกฤษดี  อุตะมะ
4. เด็กหญิงกิตศิริ  จอดนอก
5. เด็กหญิงชัญญานุช  ยศศิริ
6. เด็กชายชัยมงคล  กองทรัพย์
7. เด็กหญิงญานนครา  เสี่ยงแก้ว
8. เด็กหญิงฐิติมา  ชูฤทธิ์
9. เด็กชายณัฐวัฒน์  ทะนาฤทธิ์
10. เด็กชายดลวาการ  โฮมวงค์
11. เด็กหญิงดารุณี  วารี
12. เด็กชายธนวัฒน์  เรืองพรม
13. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีษะนอก
14. เด็กชายธีรภัทร์  ราชภักดิ์
15. เด็กหญิงปณิดา  เตตานัง
16. นางสาวปรียา  รุ่นใหม่
17. เด็กชายปัญญาวุธ  ศรีสงเคราะห์
18. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นานอก
19. เด็กหญิงพัชราภา  ชะชัย
20. เด็กหญิงพิมพ์อักษร  แสงสงวน
21. เด็กชายภากร  อินนอก
22. นางสาวมาลัยพร  สีลาดหา
23. เด็กหญิงรัชนีพร  นามสุดตา
24. เด็กหญิงวริศรา  จอมสวรรค์
25. เด็กหญิงวิภารัตน์  ปัจจัย
26. เด็กชายวีรยุทธ  ผ่องแผ้ว
27. เด็กชายวุฒิชัย  อุปแดง
28. เด็กชายศตวรรต  กังขอนนอก
29. เด็กชายศรายุทร  เพชรรักษา
30. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญงาม
31. เด็กหญิงสิริยากร  กสิผล
32. เด็กหญิงสุภางค์  ศรีอ่อนตา
33. เด็กชายสุภเวช  แซงเกศ
34. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ตะวัน
35. เด็กหญิงอริสา  เตตานัง
 
1. นายเชษฐา  โฮมวงค์
2. นางศิริพร  โฮมวงค์
3. นายกานต์  จอดนอก
4. นายเอกพล  ศรีไวย์
5. นางจริยา  เผือดนอก
6. นางสาวพรรรณิดา  มะโนราช
7. นางกฤษณา  ขุมทอง
8. นางวรรณศิริภรณ์  เสนาราช
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  การิโก
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ดังดี
3. เด็กหญิงชลณกานต์  อินนอก
4. เด็กหญิงบุษยมาส  ท้องที่พิมาย
5. เด็กหญิงประภัสสร  กลางพิมาย
6. เด็กหญิงประภาพร  เกตุพิมาย
7. เด็กหญิงศิรประภา  มุกดา
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปังไธสง
 
1. นายสุรพล  ชัยวงษ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  หมอกขุนทด
3. นางสาววรัญญา  ยะปะตัง
4. นางจีราวัฒน์  ศรีวัฒนยา
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  การิโก
2. นางสาวจิราภรณ์  ศรีอำนาจ
3. นางสาวจิราวรรณ  ดังดี
4. เด็กหญิงชลณกานต์  อินนอก
5. เด็กหญิงชุติมา  ทิศกระโทก
6. เด็กหญิงบุษยมาส  ท้องที่พิมาย
7. เด็กหญิงประภัสสร  กลางพิมาย
8. เด็กหญิงประภาพร  เกตุพิมาย
9. เด็กหญิงปองกานต์  ปิตตาสัง
10. เด็กหญิงพัชรี  ปะสารักษ์
11. เด็กหญิงพิมวิภา  มาดี
12. เด็กหญิงภัสสร  ลาดสา
13. เด็กชายศักดา  สรรพประเสริฐ
14. เด็กหญิงศิรประภา  มุกดา
15. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปังไธสง
16. เด็กชายเจษฎา  ทะกาเรนะ
 
1. นางสาววรัญญา  ยะปะตัง
2. นางจีราวัฒน์  ศรีวัฒนยา
3. นางสาวจุฑารัตน์  หมอกขุนทด
4. นายสุรพล  ชัยวงษ์
5. นางสาวกรรณิกา  จันทรมณี
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองโดนสำโรง 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  โชคชัย
2. เด็กหญิงญาดาวดี  บรรยง
 
1. นางศุภลักษณ์  จันทีนอก
 
13 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72.67 เงิน 11 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 1. เด็กชายณัฐวัตร  ทวีศรี
2. เด็กชายวรุฒม์  อุตโรกุล
 
1. นายสิริศักดิ์  ไชยสุวรรณ
2. นายสุระศักดิ์  โคตจันทึก
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 1. เด็กชายธีรศักดิ์  มัดจักรี
2. เด็กหญิงอนันตญา  พานจันทร์
3. เด็กหญิงอาริญา  ทองเชื้อ
 
1. นางกัลยา  เพลินบุญ
2. นางภีรพร  แพงคำ
 
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 1. เด็กหญิงพรศิริ  หาญชนะ
2. เด็กชายวิทวัส  พิมพา
3. เด็กหญิงอรอนงค์  สาทิพย์จันทร์
 
1. นางสาวกาญจนี  สงนอก
2. นายสุรชัย  ปัญญา
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงวนิสา  ไทยวง
 
1. นางสุรีรัตน์   สถิตย์พงษ์
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนโนนแดง 1. เด็กหญิงหฤทัย  บุตรดารา
 
1. นางสุรีรัตน์  สถิตย์พงษ์
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กหญิงศิลารัตน์  ผ่องพูน
 
1. นายธนาพร  ระวังเป้า
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 1. เด็กหญิงธัญย่า  หยั่งบุญ
 
1. นางณัฐกฤตา  วุฒิพันธ์
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 1. เด็กชายวัชรินทร์  ปะวันนา
 
1. นางวรรณศรี  วรรณพงศ์เจริญ
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ยอดเจริญ
 
1. นางสาวพรรณทิวา  บุญเครือบ
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงนภัสสร  เหลาชัย
2. เด็กหญิงสุภัสรา  พันธ์ชมภู
3. เด็กหญิงอริศรา  ชัยเสน
 
1. นางสุภาพ  รัตตสนธิกุล
2. นายจตุพร  เจริญ
 
23 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ค้าขาย
2. เด็กชายสุขสันต์  ชอบดี
 
1. นางเธียรสินี  โภคทรัพย์
2. นางศรินยา  คุณาจารย์
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 65.33 ทองแดง 10 โรงเรียนพิกุลทอง 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ธโนภาส
 
1. นางสาวศศินันท์  ธัญเจริญทวีรัฐ
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  บุญสุข
2. เด็กหญิงปิยดา  สังศรี
3. เด็กหญิงลลิตวดี  ปะนาเต
4. เด็กหญิงลูกหว้า  ไกรรัตน์
5. เด็กหญิงสุภาดา  กลางโสภา
6. เด็กหญิงอภิสรา  ด่านวิชัย
7. เด็กหญิงเบญญาภา   สีหานาม
 
1. นางสาวมุจรินทร์  คุณานันท์
2. นายอุดร  เลไธสง
3. นางคนึงนิจ  เลไธสง
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิกุลทอง 1. เด็กชายวรวิช  เย็นสบาย
 
1. นางสาวศศินันท์  ธัญเจริญทวีรัฐ
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.65 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  เหล็กพิมาย
 
1. นายเจริญทรัพย์  ขอบพิมาย
 
28 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าลาด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แข็งฤทธิ์
 
1. นายอนุรักษ์  บัวนาค
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นักร้อง
2. เด็กหญิงณิชา  เปรมจิตร
3. เด็กชายธนภรณ์  ภูเดช
 
1. นางนิตยา  กัลยาณี
2. นางชุติมา  นานา
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 1. เด็กชายฉัตรตะวัน  แอกรัมย์
2. เด็กชายสมพร  ชื่นจันทร์
3. เด็กชายอเนชา  ไกรมณี
 
1. นางณัฏฐ์ษิญา  ประจิตรเมธาธิกุล
2. นางสาวปารินา  แครกระโทก
 
31 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 1. เด็กหญิงกรกนก  จันทีนอก
2. เด็กชายธนาวุฒิ  รูปทอง
3. เด็กหญิงศิรประภา  จันทวัน
 
1. นางนงค์ลักษณ์  เพชรนิล
2. นางสาวสุพรรณี  สิงห์สุวรรณ
 
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 1. เด็กหญิงดวงพร  ทองนอก
2. เด็กชายธีรภัทร  อยู่เกาะ
 
1. นางสาวสุชะดา  ห่อทรัพย์
2. นางกฤษณา  พันธุ์วัฒน์