สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81.66 ทอง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 1. เด็กหญิงจริณญารัตน์  แทบทับ
 
1. นางสายทิพย์  มณีนวล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.66 ทอง 9 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงรักษิณา  จุไล่
 
1. นางฉลวย  มีชู
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1. เด็กชายนพรุจ  แซ่ด่าน
 
1. นางสาวนฤมล  ดอกรักษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 81.2 ทอง 4 โรงเรียนวัดมุขธารา 1. เด็กหญิงดวงใจ  แก้วขาว
2. เด็กหญิงสุธิดา  เมฆแก้ว
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สังข์ขาว
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  บัวทอง
2. นายไพรัตน์  เต็มนา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64.06 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงจิรัชญา  พัวพันธ์
2. เด็กหญิงปัณณ์รัก  ทองเนื้อสุข
3. เด็กหญิงสิริเสาวภา  คำหาญ
 
1. นายประเสริฐ  ขุนชำนาญ
2. นางสาวมิ่งขวัญ  จุติปัญจพรกุล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65.05 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 1. เด็กชายชนาธิป  ทองศรีจันทร์
2. เด็กชายสหรัฐ  วิทยาธร
 
1. นางวาสนา  แสงเสน
2. นางดารารัตน์  รักษาวงค์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงกานติมา  ตาเพชร
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ชนะพล
3. เด็กหญิงกุสุมา  ขุนยาน
4. เด็กหญิงณัฐชภรณ์  นิจนารถ
5. เด็กหญิงอริศรา  ยอดนารี
 
1. นางสุพัตรา  สำอางศรี
2. นางสาวเนตรฤทัย  ปลอดชูแก้ว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.6 เงิน 9 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงดรุณี  สายมณี
2. เด็กหญิงธัญสุดา  ผกาศรี
3. เด็กหญิงนริศรา  สุตนิช
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แสงสุวรรณ์
5. เด็กหญิงอารียา  สุตนิช
 
1. นางอารี  ทิพรัตน์
2. นายธวัชชัย  ทิพรัตน์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 83.6 ทอง 6 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  สมมุ่ง
2. เด็กหญิงจีราภรณ์  สายทองอินทร์
3. เด็กหญิงฐิตินาถ  พิทักษ์คง
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  มีแก้ว
5. เด็กหญิงปาริชาติ  คุณรัตน์
6. เด็กหญิงพัทริยา  ถาวระ
7. เด็กหญิงวราภา  พรหมพันธุ์
8. เด็กหญิงวรุณทิพย์  โมรา
9. เด็กหญิงสุพนิตา  ฝอยทอง
10. เด็กหญิงหทัยภัทร  วิชาดี
 
1. นางฐญาณี  เพชรคล้าย
2. นางพรทิพย์  ฉิมพลี
3. นางวรรณพร  ดำศรี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 1. เด็กชายอนิรุต  ขวัญมณี
 
1. นางสาวอารยา  โอรพันธ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงนุสรา  ดารากัย
 
1. นางนาฏยา  นวลสนอง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนวัดพังยอม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ชูจันทร์
2. เด็กหญิงชามาวีร์  ภักดีอักษร
3. เด็กหญิงชาลินี  ภักดีอักษร
4. เด็กชายธีรภัทร  คำป้อม
5. เด็กหญิงนฤพรรณ  นาคแก้ว
6. เด็กหญิงปนัดดา  คงมณี
7. เด็กหญิงพรชิตา  ชูศรีหรัญ
8. เด็กหญิงพรธิตา  รักขนาม
9. เด็กหญิงรุจิรัตน์  พลายชุม
10. เด็กหญิงวรรณิษา  ทองเกียว
11. เด็กหญิงวิภาวี  คุ้มตัว
12. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พันธ์ทอง
13. เด็กหญิงสรัญภรณ์  คงมณี
14. เด็กหญิงสุนิษา  ยศหมึก
15. เด็กหญิงสุภัทรา  สุวรรณ
16. เด็กชายอภิชัย  จันทร์สมมิตร
17. เด็กหญิงอิงครัตน์  นราพงค์
18. เด็กหญิงเมธาวี  ประทุมสังข์
19. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พวงทอง
20. เด็กหญิงเอมิตา  เดชขนาบ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ  สังสัพพันธ์
2. นายสวงค์  ดำแจ่ม
3. นายสุริยา  แป้นถนอม
4. นายสุธีร์  ศรีวิสุทธิ์
5. นางควรพิศ  ถนนแก้ว
6. นางกำปัน  บรรจงเกลี้ยง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง 10 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. นางสาวศศิวิมล  เต็มไป
 
1. นางกุหลาบ  หนูนะ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 71 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กชายนวดิษย์  ทองนอก
 
1. นายเชาว์วัฒน์  บรรเทิงผล
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 70 เงิน 12 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วอย่างดี
2. เด็กชายกิตติธัช  บุญขวัญ
3. เด็กชายจักรพงศ์  สงล่อง
4. เด็กหญิงจิดาภา  จงจิต
5. เด็กหญิงจิรนันต์  วิรุณ
6. เด็กหญิงจิรนันท์  วิรุณ
7. เด็กชายจิรายุส  เดชดี
8. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  อิมทมาศ
9. เด็กหญิงฐิติพร  คุณาชล
10. เด็กหญิงณภัทร  ลิ้มโอภาส
11. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วมณี
12. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชูสุวรรณ
13. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธนกรภักดี
14. เด็กหญิงทักษพร  รัตนะกรธนกิจ
15. เด็กหญิงธนันชา  พรหมประสิทธิ์
16. เด็กชายธรรมรักษ์  สุจิวรรณ
17. เด็กหญิงธิดาวรรณ  สิทธิประการ
18. เด็กหญิงธิษณาบดี  รัตนบุรี
19. เด็กชายธีรภัทร  ชูจันทร์
20. เด็กหญิงนนทลี  ชิตมาลย์
21. เด็กหญิงนฤมล  ไหมแก้ว
22. เด็กหญิงนาระดา  วิทยาวนิชชัย
23. เด็กหญิงปาลิดา  เลิศสุทธิิชวาล
24. เด็กหญิงปิยอร  คุณทัย
25. เด็กหญิงปิยะเนตร  แน่นอุดร
26. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  อนันตื์
27. เด็กหญิงปุณยนุช  ชูตน
28. เด็กหญิงพรรณวษา  แก่นเคี่ยม
29. เด็กชายพิสิทธิ์  พรหมทอง
30. เด็กชายพีรวัฒน์  นิลจินดา
31. เด็กหญิงวนัสนันท์  สุวรรณสุทธิ์
32. เด็กหญิงวราภรณ์  พิมเสน
33. เด็กหญิงวาธิณี  ศรีสังข์
34. เด็กหญิงวิชชุดา  เดชสุรางค์
35. เด็กชายวุฒินันท์  ชัยประจง
36. เด็กหญิงศิรินทิพย์   นุมทอง
37. เด็กชายศุภศุติ  เพชรราช
38. เด็กหญิงอธิชา  คงสงค์
39. เด็กชายอภิดำรงค์  รัตนมณี
40. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กัลยาโพธิ์
 
1. นายธีรพงษ์  โสมจันทร์
2. นายสมเกียรติ  รักดี
3. นางเอลาวรรณ์  ทองนวล
4. นายทวี  เต๋าคำ
5. นางนิภา  มาศสุวรรณ์
6. นางอรรถนี  เย็นสรง
7. นางสุนันทา  เอียดเฉลิม
8. นายชัยเมศวร์  โยธาบริบาล
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายจักรินทร์  พรมสุวรรณ์
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  บุญราศรี
3. เด็กชายชัยวัฒน์  แสงสูง
4. เด็กชายณัฐพล  ชูเจริญ
5. เด็กหญิงดลญา  เป่ากาเด
6. เด็กหญิงนันท์ชนก  แวววันจิตร
7. เด็กชายภูมิพงศ์  จีนนุพงศ์
8. เด็กหญิงมายาวี  แวววันจิตร
9. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วพินิจ
10. เด็กชายอนุชา  หัสการดี
 
1. นางวันทดี  หลักบ้าน
2. นางสาวพิมพ์ชนก  ภูมิสถิตย์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนิน 1. เด็กหญิงชนัญญา  แซ่ฮ้อ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สีทาคง
3. เด็กหญิงสุนิษา  บรรจุสุวรรณ์
 
1. นางพวงเพ็ญ  พลเพชร
2. นางสาวอาลาวียะห์  ลอตง
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงดุสิตา  มุสิเเดง
2. เด็กชายธเนศ  บิลลาเส๊ะ
3. เด็กหญิงพุทธรักษ์  ดำสงค์
 
1. นางพัฒนา  เหล็งจุ๊ย
2. นายสุทธิพร  สังข์สิงห์
 
19 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 80 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงกฤตพร  ศรีแก้วณวรรณ์
 
1. นางสุนารี  วิปุลานุสาสน์
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดสวนพล 1. เด็กหญิงจิรภา  นุวรรณ์
 
1. นางจริญา  ปานอ่อน
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนวัดทางพูน 1. เด็กหญิงอนันตพร  จันทรเมธา
 
1. นางสาวกาญจนา  คงแสง
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83.01 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสันยูง 1. เด็กหญิงวิมลมาศ  กำจรฤทธิ์
 
1. นางวรรณา  ไชยภู
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.66 ทอง 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุวรรณาคม
 
1. นางสนธยา  ประทุมมาศ
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กชายธีรเทพ  มณี
2. เด็กชายภูวดล  อึ้งทอง
3. เด็กหญิงวิภาวี  พรหมวงษ์ษา
 
1. นางลัดดาวัลย์  พันธ์ทอง
2. นางสาวสุนันทา  มนิล