สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนรัตนศึกษา 1. เด็กชายธัชกร  ลีลา
 
1. นางสาวรุสนา  เดหวัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนรัตนศึกษา 1. เด็กชายธนโชติ  เตือนวีระเดช
2. เด็กหญิงบุณยานุช  แซ่เซียว
 
1. นายทวี  ชูศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 50.32 เข้าร่วม 10 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. นายวราวุฒิ  เดชาฐาน
2. นายศิรัส  หอมเดช
 
1. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
2. นายบุญเจริญ  ชูช่วย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโอม 1. เด็กหญิงปุณยวีย์  ทองจำรัส
2. เด็กชายสวิตต์  ดำทอง
 
1. นางสาวจิดาภา  กำเหนิดสม
2. นางสาวสาวิตตา  เทพี
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. เด็กชายพงค์ภัค  ราชรักษ์
2. เด็กชายภูมินทร์  ชนาชน
 
1. นางสาววรรณี  อาญา
2. นายศุภฤกษ์  นนทสิทธิ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  รัตนสุภา
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  ผสารพจน์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  นุวงศ์
 
1. นางสาวภาสวรรณ  ภาสกนธ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82.66 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 1. เด็กหญิงกุลิสรา  สุรการ
 
1. นายธรรมรัตน์  หนูคง
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 74.8 เงิน 11 โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โสมล
2. เด็กหญิงพรทิพย์  พรหมพินิจ
3. เด็กหญิงพัชรพร  ทับทิม
4. เด็กหญิงสมฤทัย  พงษ์เกื้อ
5. เด็กหญิงสายพิณ  อินทีราช
6. เด็กหญิงสุธิวา  สุวรรณเทียบ
 
1. นางฉรรยา  จันทร์เมือง
2. นางวลัยลักษณ์  ชูมาก
3. นางสาวปิยะวรรณ  ชนะราวี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 6 โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงคีตภัทร  อินทร์สุวรรณ
 
1. นางสาวญาติกา  จงจิตร
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 9 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กหญิงกีรติกานต์  สุภะ
2. เด็กหญิงมลฤดี  มหามล
 
1. นางพรเพ็ญ  สิทธิเชนทร์
2. นางสาวจุฑารัตน์  แก้วแสง
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทูนของบนศรีษะและโยนลูกบอล ป.1-ป.3 82.75 ทอง 10 โรงเรียนวัดไม้เรียง 1. เด็กชายคฑาวุธ  คงแก้ว
2. เด็กชายณัชพล  เยาวเหี้ยง
3. เด็กชายธีระยุทธ  พรายแก้ว
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนโกสม
5. เด็กหญิงภัชราภา  เกลี้ยงกลม
6. เด็กชายสุทธิรักษ์  กานุรักษ์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ไม้เรียง
2. นายสุวัจน์  มณีมาส
3. นางดวงเดือน  จิตโรจน์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์วิเศษ
2. เด็กหญิงชนัชชา  ช้างหว่าง
3. เด็กชายเพลิน  เพราะผักแว่น
 
1. นางพรทิพย์  สุขพันธุ์
2. นางวลัยลักษณ์  ชูมาก
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76.13 เงิน 12 โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สมทรง
2. เด็กหญิงเสาวนีย์  ผาสุข
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ส้มเขียวหวาน
2. นางดวงพร  นุ้ยคง
 
15 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ด่านเสือเรือง
2. เด็กหญิงจันทิรา  พงศ์ประพันธ์
3. เด็กหญิงอัยดา  ศรีทอง
 
1. นางสุคนธ์  เพชรรัตน์
2. นายเข็บ  บุญวรรณ
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  ชูช่วย
2. เด็กชายธนาวุฒิ   เพชรบริสุทธิ์
3. เด็กชายพีรณัฐ  ละม้าย
 
1. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
2. นางพัชชา  ชูช่วย
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  ภูชงค์
2. นายภัคพงษ์  ชูสุชน
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  นวลงาม
 
1. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
2. นายบุญเจริญ  ชูช่วย
 
18 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 76 เงิน 7 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  หอมแก้ว
2. เด็กชายพจนารถ  ศรีสุขใส
3. เด็กหญิงภัทราพร  รักษาวงศ์
 
1. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
2. นางพัชชา  ชูช่วย
 
19 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายวิวัฒน์  ชฎากรณ์
2. เด็กชายอนุตร  ระวัง
3. เด็กชายอนุภัทร  ศรีกาญจน์
 
1. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
2. นางเสาวณีย์  สวัสดี
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพชรสุข
2. เด็กชายนพดล  บุญส่ง
3. เด็กชายศราวุธ  ศรีสุขใส
 
1. นางพรทิพย์  ชูประดิษฐ์
2. นายศุภฤกษ์  ทองนวน
 
21 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 8 โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เสียงดี
2. เด็กหญิงพนัดดา  ทองทิพย์
3. เด็กชายพัฒนกิจ  สิทธิรักษ์
 
1. นางมณฑา  รอดภาษา
2. นางสุภาพร  กาญจนเพชร
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สารา
2. เด็กหญิงรวิสรา  ภาครัตน์
3. เด็กหญิงวรรณิดา  ไกรนรา
 
1. นางสุวิมล  ทองนุกูล
2. นางสาวโสภา  สงวนอาสน์
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขากลาย 1. เด็กชายซอรีม  สีเงิน
 
1. นางพัทธนันท์  เพ็งเจริญ
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนวัดท่ายาง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  อมรกุล
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ทรัพย์เพชร
3. เด็กหญิงภัทรศยา  ทรัพย์เพชร
4. เด็กหญิงวรรณิษา  ตั้นซุ่นหิ้น
5. เด็กหญิงวริษฐา  สมศักดิ์
6. เด็กหญิงศุภนิตา  จันทร์สีนาค
7. เด็กหญิงสไบทิพย์  ไกรนรา
 
1. นางเพ็ญนภา  คงสุข
2. นางจรวย  พรหมศร
3. นางโสภิศ  ลิมป์เศวตกุล
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  เอกาพันธ์
 
1. นายวิชัย  แร่ทอง
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กชายกฤษฎา  แกล้ว
2. เด็กชายธนพล  มีแก้ว
3. เด็กชายอนุพนธ์  เพชรประพันธ์
 
1. นางจินดา  ละม้าย
2. นางสมจิต  มลิวัลย์
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 1. เด็กชายธราธิป  ตะหมัง
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุดสาย
3. เด็กชายราเชนทร์  สิทธิเชนทร์
 
1. นายสุรเดช  คงแก้ว
2. นางสาวศิรินทิพย์  ตารมย์