สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. นางสาวพัชรีภรณ์   เดชชู
 
1. นางประไพพรรณ  ชาตรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 72 เงิน 5 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงกิตติกา  บุญมี
 
1. นางสุคนฑา  คงทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 57.25 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงภัทรศิริ  เกื้อสังข์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองใสพร
3. เด็กหญิงวิภาวี  วีรวงศ์ตระกูล
 
1. นายสุรินทร์  เกื้อสังข์
2. นางสุภาพร  ขำตรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังฆ้อง 1. เด็กชายจิรพัทธ์  นาคปาน
2. เด็กชายศรนรินทร์  จิตรศิริ
3. เด็กชายอภิราม  เกื้อกูล
 
1. นายกรีฑา  สามพิมพ์
2. นายธัชชา  สามพิมพ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ประทุมทอง
2. นางสาวนลินี  ล่าสถิตย์
3. เด็กชายสุรศักดิ์   หนูเล็ก
 
1. นายธิติพงศ์  เหมทานนท์
2. นางสุวรรณา  โชติทอง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโคกสูง 1. เด็กหญิงชลวารี  ชุมทอง
2. เด็กหญิงธนภรณ์  จันทร์แก้ว
 
1. นายศิริศักดิ์  แตงอ่อน
2. นางสาวณปภัช  คุปต์กาญจนากุล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66.92 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กชายปิติพงค์  คงเรือง
2. เด็กชายเกริกพล  หนูเจริญ
 
1. นายสุเทพ  นิติไชย
2. นายประสิทธิ   รัตนพงค์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85.2 ทอง 8 โรงเรียนวัดไม้เสียบ 1. เด็กชายจิตรภานุ  คงแดง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทองคำ
3. เด็กหญิงชลิตา  ชื่นกลิ่น
4. เด็กหญิงธาราวรรณ  ศรีหนู
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองนุ่น
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  คงกลับ
7. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ดำชุม
8. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  จิตธรรมรูณ
9. เด็กชายพีรวัฒน์  ภักดีรัตน์
10. เด็กหญิงภัศรา  นาคปลัด
11. เด็กหญิงมัทนาวดี  จรดำ
12. เด็กหญิงวรรณพร  ปลีกหนู
13. เด็กชายศักดิ์ชัย  เสนแก้ว
14. เด็กหญิงศิริประภา  เกตุทอง
15. เด็กหญิงศุวลักษณ์  สายนาค
16. เด็กชายสรรเพชญ  เกษกล้า
17. เด็กหญิงสิรินยา  เพ็งชัย
18. เด็กหญิงสุตาภัทร  ทองบ้านนา
19. เด็กหญิงสุทธิสา  สายชลเชี่ยว
20. เด็กหญิงหัสดา  ภักดีรัตน์
 
1. นายชำนาญ  มณีพันธ์
2. นางสมศรี  ประมุข
3. นางสาวกุหลาบ  ทองศรีนุ่น
4. นางวรางคณางค์  ขุนหนู
5. นางพรรณี  นาคปลัด
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.8 ทอง 7 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 1. เด็กหญิงนิชาภา  นุ่นเก็ต
 
1. นางมยุรี  รัตนพันธุ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3 83.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. นางสาวกิตติยา  นาคนุ่น
2. นางสาวจารุวรรณ  รอบการ
3. เด็กหญิงณัฐติยา  บุญถนอม
4. นางสาวดวงพร  นาแก
5. นางสาวธัญญลักษณ์  เย็นรักษา
6. นางสาวนุชรี  เอี่ยมเพ็ง
7. เด็กหญิงปนัดดา  เจริญสุข
8. นางสาวมัลลิกา  ขวัญพิเชษฐสกุล
9. นางสาวลัดดาวัลย์  พุ่มเงิน
10. เด็กหญิงโชติกา  จงวัฒนะประสิทธิ์
 
1. นางสุณีษา  นวลพลับ
2. นายสุทิน  นวลพลับ
3. นางสาวจิรภา  บุญชูวงศ์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 1. เด็กหญิงกรรณฐิมา  ไชรักษา
2. เด็กหญิงชนันท์รัตน์  จุดสำอางค์
3. เด็กหญิงดวงจันทร์  รัตนบุรี
4. เด็กหญิงปรารถนา  ทรัพย์มาก
5. เด็กหญิงรมิดาดีน  ทองคำเสก
6. เด็กหญิงรรรรรร  ภูษารัตนวงศ์
7. เด็กหญิงรวิชา  พาหละ
8. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  ไข่แก้ว
9. เด็กหญิงวนิศรา  สมจิตร
10. เด็กหญิงศลิษา  ปลอดเกิด
11. เด็กหญิงสุขิตา  หัสตุด
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  มิ่งวัน
13. เด็กหญิงอรณิชา  สกุณา
14. เด็กหญิงอรวรรณ  สุขงาม
15. เด็กหญิงอริสา  แจกจันทร์
 
1. นางสุริสา  ทองเพชร
2. นายณรงค์  ช้างกลาง
3. นางสุรีรัตน์  ช่วยชู
4. นางไพฑูรย์  คงทน
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85.66 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 1. เด็กชายกฤษฎา  ธนาวุฒิ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์   ทองน้ำแก้ว
3. เด็กหญิงชลธิชา  เพ็ชรปาน
4. เด็กหญิงชุติมน  ศรีกฤษณ์
5. เด็กหญิงนิชชาวัลย์   พริกสุข
6. เด็กหญิงพรพรรณ   เกื้อกูล
7. เด็กหญิงภูษณิตา   สังข์ทอง
8. เด็กหญิงวิภาวี  แมนหนู
9. เด็กหญิงวิลากุล  สุวรรณชาตรี
10. เด็กชายศตวรรษ  แก่นแก้ว
11. เด็กหญิงศศิธร  สงศิริ
12. เด็กหญิงสิตานัน  แข็งแรง
13. เด็กหญิงสุนิษา   ด้วงวงศ์
14. เด็กหญิงอังควิภา  มณีเสวต
15. เด็กหญิงเบญจรักษ์  ใจเรือง
 
1. นายโสภณ  ดำพิน
2. นายวินัย   มีชัย
3. นางภัทรานิษฐ์  สุขศรีเมือง
4. นางสุกรีฑา  แสงรุ่ง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนวัดปลายสระ 1. นางสาวปภัสรา  จันทวิโรจน์
 
1. นายสุนทรีย์  มูสิเกิด
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กชายอนุภิชญ์  เขียวบม
 
1. นายนิคม  ชูศรี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กชายเกรียงไกร  รอดเกตุ
 
1. นางพัชรี  ยอดระบำ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กหญิงอรประภัทร์  เกตุสุวรรณ
 
1. นางณิชา  เพชรใหญ่
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 1. เด็กหญิงชฎาวรรณ  แป้นทอง
2. เด็กหญิงนิตยา  ชูจันทร์
3. เด็กชายนิติภูมิ  เรืองโรจน์
4. เด็กหญิงมณฑิตา  ฝอยทอง
5. เด็กหญิงวิรุฬรัตน์  รักมาก
6. เด็กชายศรพิชัย  หนูขาว
7. เด็กชายศิริชัย  เกษตรสมบูรณ์
8. เด็กชายเอกภพ  ดิษขนาน
 
1. นางสร้อยนภา  ชูโฉม
2. นางเพ็ญศรี  นิ่มนวล
3. นางไสว  ไตรบุญ
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 74.2 เงิน 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายกิฐติเดช  คงคานนท์
2. เด็กชายบุญเกียรติ  รอดเรืองฤทธิ์
3. เด็กหญิงวสุธิดา  เจือบุญ
4. เด็กชายอนุวัฒน์  คงคานนท์
5. เด็กชายเตชวิทย์  เณรานนท์
 
1. นายเจริญ  คงเทพ
2. นายวัชรินทร์  เนาว์สุวรรณ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70.67 เงิน 12 โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. นายอนุชา   สมยินดี
 
1. นางพิมมณี   เชาวลิต
 
20 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.17 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. นางสาวพัชรีภรณ์  เดชชู
2. เด็กหญิงอังคณา  บัวทองคำ
 
1. นางประไพพรรณ  ชาตรี
2. นางบำเพ็ญ  เกตุชาติ
 
21 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75.5 เงิน 12 โรงเรียนบ้านปากพรุ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทร์ทอง
2. เด็กชายสุรฒิกาญ  ปานกลาง
 
1. นางวรางคนาง  ชูแก้ว
2. นางศิริกาญจน์  บัวจันทร์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตรอกแค 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงปิยดา  โอชู
3. เด็กชายเมฆา  ชูนกแก้ว
 
1. นายสัญญา  หวังดำ
2. นางฉวีวรรณ  หวังดำ
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.33 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 1. นางสาวชลลัดดา  เส็นมะหมัด
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  โต๊ะมะสะหัด
3. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  สายชนะพันธ์
 
1. นางพิกุล  ชลสาคร
2. นายคำนึง  ยวงทอง
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86.66 ทอง 12 โรงเรียนบ้านไสขาม 1. เด็กชายเจนณรงค์  สุวรรณอินทร์
 
1. นางนฤมล  ขุนรัง
 
25 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบางปรง 1. เด็กชายไกรสร  หนูเสน
 
1. นางสาววิไลวรรณ  อ่อนสูง
 
26 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 75.33 เงิน 12 โรงเรียนวัดปากควน 1. เด็กชายอนุวัต  ยิ้มแย้ม
 
1. นางสาวอรอุมา  เรืองศรี
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.99 ทอง 7 โรงเรียนวัดปากควน 1. เด็กชายอนุวัต  ยิ้มแย้ม
 
1. นายนิกร  ด้วงนุ่ม
 
28 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงนาซีฟ๊ะ  ดาราไก่
 
1. นางสาวศิริวรรณ  วีระนันทสิน
 
29 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายจิระ  ศิลปไชย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ทองเสน
 
30 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90.31 ทอง 4 โรงเรียนวัดปากควน 1. เด็กชายอนุวัต  ยิ้มแย้ม
 
1. นายอาพร  ชุมเขียว
 
31 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงรสมา  ระห่างภัย
2. เด็กชายสุริยา  โส้ปะหลาง
3. เด็กชายอัยยุบ  ประศรี
 
1. นายอานนท์  พลดี
2. นางสาวสุธารัตน์  ทองรอด