สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนใหม่ 1. นายภูริฤทธิ์  ทองเนื้องาม
 
1. นางสุนทรีย์  คณะนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.66 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. นายอภินัทธ์  บุญสนอง
 
1. นางภาวินี  โชติมณี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดเขาน้อย(สิชล1) 1. เด็กหญิงนฤมล  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงภิญญดา  ซังปาน
 
1. นายโชติ  พรมเช็ก
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80.6 ทอง 4 โรงเรียนวัดเขาขุนพนม 1. นางสาวจันทรารัตน์  แก้วประจุ
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  นวลมังสอ
3. นางสาวญาศินี  บุญรอดชู
4. นางสาวประภัทสร  มาลาพันธ์
5. นางสาวสุดารัตน์  ช่วยแก้ว
 
1. นางวรรธณา  จินดาพันธ์
2. นายจิรโรจน์  นวลแป้น
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โพธิ์แสง
2. เด็กหญิงคิดตพันธ์  นิลสุวรรณวุธ
3. เด็กหญิงชญานิษฐ์  สุวรรณรัตน์
4. เด็กหญิงฐิติชญา  โจมฤทธิ์
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นุ่นนุ่ม
6. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  นันตสุวรรณ
7. เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช
8. เด็กชายธนธรณ์  พ่วงคง
9. เด็กชายธราดล  สมวงศ์
10. เด็กชายธีรวุฒิ  พูลพิพัฒน์
11. เด็กหญิงนวลรัตน์  เสือแสง
12. เด็กชายภูวเดช  ขาวนวล
13. เด็กหญิงรินรดา  เจริญพานิช
14. เด็กชายศุภเชษฐ์  อุตมะ
15. เด็กหญิงสบงกช  ไชยพงศ์
16. เด็กหญิงสุภลักษณ์  เกิดกัน
17. เด็กหญิงหัชชพร  โชติ
18. เด็กหญิงเปมิกา  ทองวิสัย
19. เด็กชายเอกราช  ศรชัย
20. เด็กหญิงโชติกา  จันทีรัตน์
 
1. นายชายณรงค์  เจริญพานิช
2. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
3. นายเสนีย์  ศรีมณี
4. นางทิพวรรณ  ผิวแดง
5. นายเกรียงศักดิ์  ประสิทธิ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 96 ทอง 5 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กชายกิตติธนพัฒน์  ขนอม
 
1. นางอรัญญา  ขนอม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83.66 ทอง 9 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม 1. เด็กหญิงชุตินันท์  สุขเกื้อ
 
1. นางกอบกุล  สงสุวรรณ
 
8 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 4 โรงเรียนเคียงศิริ 1. เด็กชายธนธรณ์  แซ่เซ่น
2. เด็กชายนฤนาท  แก้วสีทอง
 
1. นายสมโชค  สวนกูล
2. นางรัชนี  จุลนวล
 
9 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กชายณัฐภัค  ฮ่งกุล
2. เด็กชายธนธรณ์  พ่วงคง
3. เด็กชายภูศร  จิมีสิก
 
1. นายเสนีย์  ศรีมณี
2. นางฉวีวรรณ  เจริญพานิช
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านวังลุง 1. เด็กชายวีรภัทร  ศรีชาเยศ
2. เด็กชายศรายุทธ  ประกายพงศ์
3. เด็กชายเทพรินทร์  โยธาจักร
 
1. นางยุวดี  เพชรดำ
2. นางโสภา  เพ็ชรเรือง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 โรงเรียนเคียงศิริ 1. นางสาวณัฐวดี  กิจวิจิตร
2. นางสาวพัชรพร  พรประเสริฐ
3. เด็กหญิงภณิตา  อรัญ
4. นางสาวศิริพร  สรรพสาร
5. นางสาวสโรชา  กิจวิจิตร
6. นางสาวเนตรนภา  อับแสง
 
1. นางประภา  ผกากรอง
2. นายสมโชค  สวนกูล
3. นางเสาวภา  ช่วยเล็ก
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดสวนศิขรบรรพต 1. เด็กหญิงกนกเนตร  ทองมีสุข
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ชื่่นชม
3. เด็กหญิงอนงค์นาถ  เทพเพ็ง
 
1. นางพัชราพร  ทรงอารมภ์
2. นางทิพาภรณ์  ช่วยสงค์
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต 1. เด็กชายเมธิพงศ์  สมเชื้อ
 
1. นางนันทิยา  พระเกตุ
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านสระบัว 1. เด็กหญิงนัจญมา  หวันโส้
2. เด็กหญิงพิทยารัตน์  จำนงบุตร
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เจ๊ะระวัน
 
1. นางกมลพรรณ  สกุลชิต
2. นางสุวรรณรัตน์  คุ้มสวน
 
15 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.66 เงิน 4 โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก 1. เด็กหญิงชนัญญา  มีสุข
2. เด็กชายภาวัติ  ทาทอง
 
1. นางอารีย์   หนูทอง
2. นางจำเลียง  ขวัญสง
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพรหมโลก 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  มาสชิวหะ
 
1. นางจิรรัตน์  ลักษณะวิลาศ
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กหญิงลลิณี  ชูแก้ว
 
1. นางสุจิรา  หนูพรหม
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.33 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด 1. เด็กหญิงจันทวรรณ  ศิลาสุวรรณ
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  เต็งทอง
3. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ฉวาง
 
1. นางสุภาวดี  อ่อนแก้ว
2. นางสาวสุวลักษณ์  แซ่โย้