สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครสวรรค์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 1. เด็กชายฐานิสร์  ตรีสมุทร์
 
1. นางนภาพรรณ  ตาก้อนทอง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 1. เด็กชายภาคภูมิ  ปรุงปัญญา
2. เด็กหญิงอโนทัย  แม้นอินทร์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  พูลทรัพย์
2. นายกฤษณะ  ภักดีวัน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 79 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์ 1. เด็กชายนันทณัฏฐ์  เดชครุฑ
 
1. นางสาวคัทรียา  เกษกำจร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83.33 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 1. เด็กชายประดิพัทธ์  อินทร์ฉ่ำ
 
1. นายกุมภา  จิตรักญาติ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกุลณสร  คล้ายนาค
2. เด็กหญิงก่องเพชญ์  กิจเจริญไชย
3. เด็กหญิงซู  เออบิล
4. เด็กหญิงฐิดากาญจน์  สมบูรณ์กิตติกร
5. เด็กหญิงณัฐภัสสร  พูลสวัสดิ์
6. เด็กหญิงทินประภา  แสงศักดิ์
7. เด็กหญิงธันย์ชนก  แสนทวีสุข
8. เด็กหญิงปฏิพร  กลิ่นอ่วม
9. เด็กหญิงพชรกมล  ฝีปากดี
10. เด็กหญิงพรรณพนัช  นิลสนธิ
11. เด็กหญิงพรไพลิน  สีสิงห์
12. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศรีเจริญ
13. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  พุทธรัตน์
14. เด็กหญิงรักษณาลี  จาดภักดี
15. เด็กหญิงอรวรรยา  พิมพาเพ็ชร
 
1. นายกมล  ชูเฉลิม
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 1. เด็กหญิงณันทิชา  สิงห์คะนอง
2. เด็กหญิงธารารัตน์  มานุช
3. เด็กหญิงนฤมล  ปานเทศ
4. เด็กหญิงภัทรจาริน   มูลอินทร์
5. เด็กหญิงลักษณวรินทร  กุหลาบแก้ว
6. เด็กหญิงวิไลวรรณ  พวงสมบัติ
7. เด็กชายศตวรรษ  โรจนวิภาต
8. เด็กชายศิรสิทธิ์  เกิดเต็ม
9. เด็กหญิงอินทิพร   บุญทอง
10. เด็กหญิงเกวลิน  นิลสุ่ม
 
1. นางสาคร  คล้ายแท้
2. นางจิรารัตน์  บุญเพิ่ม
3. นางสำเนานรี  แป้นแก้ว
 
7 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 1. เด็กชายจุลพันธ์  จันทร์ศรี
2. เด็กชายปณชัย  พรหมชาติ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  รักษาสิทธิชัย
 
1. นายจรูญ  คชสิทธิ์
2. นางสิรินภา  คชสิทธิ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 1. เด็กหญิงชินรัตน์  วิกล
2. เด็กหญิงญาดา  พวงใบดี
3. เด็กหญิงมัทณา  อินทรสูตร
 
1. นางขวัญใจ  แสงสนธิ์
2. นายสุรพล  ทรัพย์เจริญ
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 1. เด็กชายรัชทชงค์  บุญศรี
 
1. นางสำอาง  ผิวอ่อน
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังงาม 1. เด็กชายธีรพงศ์  นาคพ่วง
 
1. นางสุนทรี  ทัดช่อม่วง