สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครสวรรค์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.8 ทอง 8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 1. เด็กหญิงการะเกด  วังอรุณ
2. เด็กหญิงนิลัดดา  บุษมาต
3. เด็กหญิงรัมภ์รดา  นำแสง
 
1. นางสาวนลินนิภา  โคสันเทียะ
2. นางสาวแสงเทียร  สระทองอ่อน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.4 ทอง 12 โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 1. เด็กหญิงสาธนี  ฉายาชวลิต
 
1. นางจุฑารัตน์  ดีปาน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 81.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สายเกิด
3. เด็กหญิงฐิติพร  บุญยืด
4. เด็กหญิงณิชากร  บุญยืด
5. เด็กหญิงปรียา  หอมจันทร์
6. เด็กหญิงปิยฉัตร  อยู่โพธิ์
7. เด็กหญิงพิมณภัทร  เสมอดี
8. เด็กหญิงวริศรา  เชี่ยวชาญ
9. เด็กหญิงสกลสุภา  บุญยืด
10. เด็กหญิงเกศินี  สมงาม
 
1. นางสาวลลิตา  โพธิ์อภัย
2. ว่าที่ร้อยโทปภาวิน  เวสานุชาติ
3. นางธนวรรณ  จำเนียรศิลป์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนวัดหนองตางู 1. เด็กชายกรวิชญ์  รอดย้อย
 
1. นายเสกสรร  ภูมิสัตย์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กชายปรัญชัย  ชาญเชาว์
 
1. นายอนุสรณ์  จันทร์หอม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ละอองนวล
 
1. นายอนุสรณ์  จันทร์หอม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กชายธานินทร์   ทับทิม
 
1. นางวิไล   จันทร์สงเคราะห์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83.33 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายกิตติธัช  คำแถง
 
1. นางดวงกมล  ศรีตะลหฤทัย
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 1. เด็กหญิงภานุมาศ  เกตุพิจิตร
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ธรรมจำเนียร
 
1. นางเอื้องพร  เมณฑ์กูล
2. นางณัฏฐภัทร์  ราชกิจ
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 1. เด็กชายกิตติชัย  บุตรประเสริฐ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  เผ่ากระนวน
 
1. นายคำพันธ์  จันทาอ่อน
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  เครือนาค
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดีขุนทด
 
1. นางสาววรัญญา  ลิ้มประเสริฐ
2. นายสุเมธ  บุญทิพย์จำปา
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายธนพล  ม่วงปู่
2. เด็กชายเจษฎา  อัศจรรย์
3. เด็กชายเมธี  นุ่มมีศรี
 
1. นายสุชาติ  คำพร
2. นายพรชัย  สุภาตา
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 1. เด็กหญิงชรัญยา  พรหมชาติ
2. เด็กหญิงสุวพิชชา   ปาโมก
3. เด็กหญิงอนัญลักษณ์   กระศิริ
 
1. นางสำรี   เกษสาคร
2. นางสุกัลยา  โกเมศ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 7 โรงเรียนวัดสวนหลวง 1. เด็กหญิงปณัฎฎา   สมขุนทด
2. เด็กหญิงวีรดา   พรมพันธ์
3. เด็กหญิงศศิธร   โฉมจันทร์
 
1. นางสาวสิราภรณ์   ห้อยกอน
2. นางสาวสุวิมล   วงษ์ตะเคียน
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.66 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1. เด็กชายจุลจักร  ชังกลิ่น
 
1. นางอุบลรัตน์  เครือภู่
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.67 ทอง 4 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายจิรวัฒน์   หวานชิต
2. เด็กชายทัศน์พล   บุญธรรม
3. เด็กชายทัศพงษ์   เขตวีระการณ์
 
1. นางอัญชลี    เสือใหญ่
2. นางอาลัยลักษณ์    บุญนวม
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านปางสุด 1. เด็กชายศุภณัฐ  โรวาส
2. เด็กชายเอกชัย  ปรางศรี
3. เด็กชายโยธิน  ตามสีรัมย์
 
1. นายสามาตร  นามปาน
2. นางบุญจิรา  จันทร์อุปลี
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.67 เงิน 11 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ลุนคนชม
2. เด็กชายวีระกร  สุวรรณโคตร
 
1. นางเนาวลักษณ์  เกริ่นกระโทก
2. นางสาวปวีณา  ณรงค์น้อย