สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครสวรรค์ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 1. เด็กหญิงฐิติมล  โสดา
 
1. นายไพฑูรย์  แตงทอง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80.83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กระทู้
2. เด็กหญิงจิภาดา  ยวนยี
3. เด็กหญิงชนินาถ  แดงอุบล
4. เด็กหญิงชลธิชา  คงดี
5. เด็กหญิงณัฐนิชา  ปะหา
6. เด็กหญิงปาริชาติ  แสนโคตร
7. เด็กหญิงผกามาศ  แถลงกัน
8. เด็กหญิงพรนภัส  ประสพ
9. เด็กหญิงพรมทอง  ผาดี
10. เด็กหญิงพัชรพร  อินทร์ทองคุ้ม
11. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  คำสมัย
12. เด็กหญิงภารดี  ร่มโพธิ์รี
13. เด็กหญิงรวิพร  แสนโคตร
14. เด็กหญิงลัลล์ลลิล  บุบผาชาติ
15. เด็กหญิงศุภนิดา  เย็นจุระ
 
1. นางยุพิน  คงเพ็ชรศักดิ์
2. นายธงชัย  บุญมา
3. นายสุเทพ  สุขจิตร์
4. นางกนกพร  สกุลรัตน์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 1. เด็กชายชินวัตร  สมปอง
 
1. นางปริศนา  แก้วไพฑูรย์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
 
1. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
 
1. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมพัฒนา 1. เด็กชายนรภัทร  ทองบัว
 
1. นายอรรถ  คล้ายนุ่น
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายคมกฤษฎ์  อยู่ศรี
2. เด็กหญิงจารุณี  แก้วพินิจ
3. เด็กหญิงตะวัน  ยุทธกิจเสรี
4. เด็กชายธนภูมิ  สนจันทรา
5. เด็กหญิงธีรภัทราพร  งามนิธิจารุเมธี
6. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
7. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
8. เด็กชายสมรักษ์  บางประเสริฐ
9. เด็กหญิงสิรินดา  วนิชไพบูลย์
 
1. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
2. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
3. นางนิตยา  บุญประเทือง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กชายกิตติกวิน  มาลัยทอง
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เวียงวงษ์
3. เด็กหญิงตะวัน  ยุทธกิจเสรี
4. เด็กชายธนภูมิ  สนจันทรา
5. เด็กหญิงธีรภัทราพร  งามนิธิจารุเมธี
6. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วแสง
7. เด็กหญิงนริศรา  อ่ำทิม
8. เด็กหญิงนันทวิภา  แก้วพินิจ
9. เด็กหญิงพิมพกานต์  งานดี
10. เด็กหญิงวรรณษา  มาลัยกุล
11. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มจำนงค์
12. เด็กหญิงศศิวิมล  คุ้มวงษ์
13. เด็กหญิงศิรประภา  อินทะชิต
14. เด็กชายสมรักษ์  บางประเสริฐ
15. เด็กหญิงสุชยา  ศรีเมฆ
 
1. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
2. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
3. นางนิตยา  บุญประเทือง
4. นางเรียมวิไล  เรืองธีรวงศา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 88.4 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เวียงวงษ์
2. เด็กชายธนภูมิ  สนจันทรา
3. เด็กหญิงนภัสสร  แก้วแสง
4. เด็กหญิงนริศรา  อ่ำทิม
5. เด็กหญิงนันทวิภา  แก้วพินิจ
6. นายพัฒนะ  บุญบาง
7. เด็กชายสมรักษ์  บางประเสริฐ
8. เด็กหญิงสิรินดา  วนิชไพบูลย์
9. เด็กหญิงสุชยา  ศรีเมฆ
10. เด็กหญิงอุไรรัตน์  รักษาเมือง
11. เด็กหญิงเสาวภา  โลหะเวช
 
1. นายพัฒนะ  แก้วสุขศรี
2. นางพิมทิพย์  บัวสนิท
3. นางนิตยา  บุญประเทือง
4. นางเรียมวิไล  เรืองธีรวงศา
 
10 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านร่องหอย 1. เด็กชายก้องภพ  บุญสาย
2. เด็กหญิงฉันทิกา  กำแพงนิล
3. เด็กหญิงภาคินี  ขันโสภา
 
1. นายยุทธนา  แสงทอง
2. นายทศพล  สุขรักษ์
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 1. เด็กชายภัทรพล  บุญเลิศ
2. เด็กชายยศธร  รามโพธิ์
3. เด็กชายสมรส  กิ่งค้างพลู
 
1. นายประวิทย์  นาคมอญ
2. นางสาวพัชราภา  ขวัญมุข
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง 1. เด็กชายวัชรพล   อินปรางค์
 
1. นางพรรณี  อินทร์ประสิทธิ์
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 69.66 ทองแดง 7 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงเมธปิยา  ทับทิมทอง
 
1. นางละออง  พุกเฉื่อย
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนคา 1. เด็กหญิงนันทนี  ว่องไว
2. เด็กชายวรณัฐ  ฤทธิ์เทพ
3. เด็กชายวรวุฒิ  เพ็งยอด
 
1. นางมาลัย  ทัพหมี
2. นายชาติชาย  จรบุรี
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 76 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กชายปฎิภาณ  ภู่มณี
 
1. นายสมเกียรติ  ทองนวล
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านร่องหอย 1. เด็กหญิงนันทิชา  หาญมนตรี
 
1. นางสาวพรรณทิพา  โพธิ์อ่อง
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.01 เงิน 5 โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 1. เด็กชายมานะ  บุญนาค
2. เด็กชายสมชาย  ตาป้อม
 
1. นางสาวบุญเชิด  แย้มสัจจา
2. นายทวีศักดิ์  ฉัตรเกตุ