สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นนทบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.33 เงิน 10 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. นายธิติวุฒิ  จันคูหา
 
1. นางสาวมานิต  มะกรูดทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77 เงิน 9 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 1. เด็กหญิงทิพรดา  อุ่นสุข
2. เด็กหญิงมลธิชา  เวชกิจ
3. เด็กหญิงสุภัทรา  ญาณศิริ
 
1. นายพรจักษ์  อุ่นทิม
2. นางสาวราวดี  ปัญญาแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 12 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า 1. เด็กหญิงพวงเพชร  สุมา
2. เด็กหญิงหฤทัย  โภคอุดม
3. เด็กหญิงแสงรุ้ง  จันทร์แก้ว
 
1. นางเฟื่องฟ้า  พื้นทอง
2. นางสาวบุษบา  เพชรมณี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.33 ทอง 9 โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายจักรรัตน์  ใสสว่าง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทร์สุวรรณ์
3. เด็กชายพัสมา  พันธา
4. เด็กชายมรกต  เชิดชูศรีทรัพย์
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองสระคู
 
1. นายพิทักษ์พงษ์  สำเนียงล้ำ
2. นายชาติชาย  มิลเจริญ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.82 ทอง 11 โรงเรียนมหาสวัสดิ์(ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงปาริษา  มาลัยทอง
2. เด็กชายเปรม  ภาดี
 
1. นางจันทนา  นุ่มเจริญ
2. นายชาติชาย  มิลเจริญ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 วัดท้ายเมือง 1. เด็กชายอานนท์  ใจแก้ว
 
1. นายธวัชชัย  บุญเลี้ยง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐนภา  มีแย้ม
2. เด็กหญิงณัฐมน  ชัยสุทธิกุลรัตน์
3. เด็กหญิงณัฐวดี  ถามะฤทธิ์
4. เด็กชายธีระพัฒน์  หมู่หาญ
5. เด็กหญิงปรินทร  นาคูณ
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  เพียรครองศักดิ์
7. เด็กชายมโนธัช  จันทรีศรี
8. เด็กชายอุกฤต  เปียสะคร้าน
 
1. นายไชยพัฒน์  สังขรักษ์
2. นายวชิรวิชญ์  ตีรณานุสิษฐ์
3. นางศิริพร  เนตรนำเกตุ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กชายกสานดิ์  อติชาตสินธพ
2. เด็กชายชานนท์  นวลแม้น
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  รักษาชาติ
4. เด็กชายธนบดี  มีสมสิบ
5. เด็กชายธนภัทร  มีสมสิบ
6. เด็กหญิงธัญญาวดี  พิธิยาธรณ์
7. เด็กชายศิกพัฒน์  นวลปลอด
8. เด็กชายศุภณัฐ  นวลปลอด
9. เด็กชายศุภวิชญ์  สุวรรณนิกวณิช
10. เด็กชายเจษฎากร  ปั้นทอง
 
1. นายศรายุทธ  เชื้อฉ่ำหลวง
2. นางสาวปณิตา  รุ่งแสง
3. นางสาววิภาวรรณ  ลิขิตบรรณศักดิ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง 4 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  แก้วมูล
 
1. นายจีรพันธุ์  ดวงษา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 77.67 เงิน 11 โรงเรียนวัดประชารังสรรค์ 1. เด็กชายวีรยุทธ  เหมือนสิงห์
 
1. นางสาวสุพัตรา  ไกรธีรางกูร
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ 1. เด็กหญิงพิม  รงคสุวรรณ
 
1. นางเชาวนี  รอนอารีย์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 84.33 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สว่างวงษ์
 
1. นางศิรพร  สว่างวงษ์
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายไกรวิทย์  โฉมศรี
 
1. นายทักษกร  บัวศรี
 
14 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต 1. เด็กชายธนากร  ป้อมขาว
2. เด็กชายสอง  แท่นมณี
 
1. นางพนมกร  พลศิลป์
2. นายสุรชัย  ทุมภานนท์