สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นนทบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดบ่อ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พุทธศิริเกษม
2. เด็กหญิงภิรม  จุดประสงค์
 
1. นางสุนันทา  ศิริสธนพันธ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 7 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงจิตรานุช  มากท้วม
2. เด็กหญิงลำธารทิพย์  คำเจริญ
 
1. นางสาวฐิติมา  ลีศิริรุ่งโรจน์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ 1. เด็กหญิงกรองทอง  สว่างวโรรส
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทับทิมศรี
3. เด็กชายณพวิทย์  ทรัพย์มี
4. เด็กชายณัฐกิตติ์  วันนาพ่อ
5. เด็กชายธนัญชัย  ลาทอง
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฤกษ์ลักษณี
7. เด็กหญิงปรีญานุช  แสงเดือน
8. เด็กชายปิยทัช  วันนาพ่อ
9. เด็กชายพรมนัส  สุวรรณรัตน์
10. เด็กชายภควิต  แสงซิว
11. เด็กชายภัฏ  ภูษิตาอภิวัฒน์
12. เด็กชายภูดิศ  คงคาชาติ
13. เด็กชายรัชกร  วันนาพ่อ
14. เด็กหญิงรุ้งกาญจน์  ลมมาลี
15. เด็กชายลภัส  ประคองศิลป์
16. เด็กชายวชิระ  ศรีสวัสดิ์
17. เด็กหญิงวรนุช  รุ่งแจ้ง
18. เด็กชายสังคมสุข  ครองข้าวนาสาร
19. เด็กหญิงสุวิมล  เคล้าจันทร์
20. เด็กชายหรรษธร  กาละวงศ์
 
1. นายสมพงษ์  พานิชสกุล
2. นางชนาวรรณ  เข็มจรัส
3. นางสุดารัตน์  รักเดช
4. นางสาวปณิชา  วิไลรัตนกุล
5. นางพุทธิยา  พื้นพรม
6. นางขนิษฐา  เถนว่อง
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 73.8 เงิน 7 โรงเรียนวัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  โตษะณีย์ ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงฐิติญา  ทับทิมไทย
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจดี
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  มูลกระแส
5. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ผันทอง
6. เด็กหญิงดารณี  ทับทิมไทย
7. เด็กหญิงนภัสภรณ์  ละวีวัลย์
8. เด็กหญิงนริศรา  โหระเวท
9. เด็กหญิงพรวิภา  ทองสุข
10. เด็กหญิงพีรดา  ปิ่นแก้ว
11. เด็กหญิงยุวันดา  รุ่งเรือง
12. เด็กหญิงวัชราภรณ์  จันทร์นวล
13. เด็กหญิงสุภาวิตา  รวมธรรม
14. เด็กหญิงเกสราภรณ์  ทับทิมไทย
15. เด็กหญิงแพรวา  คชาไพร
16. เด็กหญิงไพจิตร  บุญเกิด
 
1. นายณัฐณกรณ์  พงษ์พัฒนนนท์
2. นางสุนันทา  เมืองสงวน
3. นางศิริลักษณ์  บุตรครุฑ
4. นางพัสฐาณัส  ภาพิทักษ์ธรรม
5. นายประยงค์  ขาวสอาด
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกอบแก้ว  หวาง
 
1. MissHong Mei  Yao
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 72 เงิน 8 โรงเรียนวัดศรีเขตนันทาราม 1. เด็กหญิงณิชานันทน์  เจนบรรจง
2. เด็กชายทองไทย  อนุวาลย์
3. เด็กชายพิทยา  พัดปุย
4. เด็กหญิงศศิกาญจน์  แพงพันธ์
5. เด็กชายศุภกิต  พัดปุย
6. เด็กชายสนธยา  ทะนารี
 
1. นายมาณพ  แสงงาม
2. นางสาวเวธกา  เวสสุวรรณ์
3. นายธีรวัฒน์  กำแพงเพ็ชร
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงเส็ง  ต้นตาล
 
1. นางฉวีวรรณ  จันทนาม
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88.66 ทอง 8 โรงเรียนวัดคลองขุนศรี 1. เด็กชายนน  ต้นตาล
 
1. นางสาวอังคณา  ปานนก
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 1. เด็กหญิงวันดี  ไหลร่ำรวย
 
1. นายเจษฎา  ศิริพงษ์
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 79.98 เงิน 6 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 1. นางสาวโชติรส  วงษ์จำเจริญ
 
1. นางสุพิชชา  อยู่ดี