สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นราธิวาส เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนราธิวาส 1. เด็กหญิงเร๊าะห์มาตีนา  วันทอง
2. เด็กหญิงไซนับ  นิกาเร็ง
 
1. นางสาวรัตติยา  สะอุ
2. นางสาวกชพรรณ  บุญอินสุข
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75.7 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ 1. เด็กหญิงต่วนฟาตีมะห์  อับดุลบุตร
 
1. นางนวลสวาท  หงษ์แสงวัฒนา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกำปงตาโก๊ะ) 1. เด็กหญิงกัสมีรา  สะอิ
2. เด็กหญิงอัซวานี  มะแอ
3. เด็กหญิงโนรฮาซีกีน  เจ๊ะโวะ
 
1. นายแวหะมะ  มามะ
2. นายสมนึก  ดวงศรี