สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. น่าน เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82.6 ทอง 9 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เกิดไชย
2. เด็กหญิงฐิติชญา  โนเขื่อน
3. เด็กหญิงณัชชา  วัฒนสุริยานนท์
4. เด็กหญิงมินตรา  รัตนศิลา
5. เด็กหญิงมุฑิตา  ภูผาอินทร์
 
1. นางเสาวรีย์  แก้วเทพ
2. นางสาวสิริวิมล  จิตไพศาล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคำเรือง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อินน้อย
2. เด็กหญิงณัฐวิกา  โนทา
3. เด็กหญิงธนัชพร  สารเถื่อนแก้ว
4. เด็กหญิงอรทัย  สารเถื่อนแก้ว
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ธรรมศิริ
 
1. นางวนัญญา  พลธนะ
2. นางวนิดา  ธิเขียว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 1. เด็กหญิงทานตะวัน   แสนย่าง
 
1. นางชัญธิกัลป์ภรณ์   นันทะน้อย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 88.83 ทอง 6 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงมนัสชนก  เวชฤทธิ์
 
1. นายวัชระ  วงศ์สิทธิ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1. เด็กชายปธานิน  ต้นผล
2. เด็กหญิงเมธาวี  ปัญญา
 
1. นางประกอบ  ทรงประศาสน์
2. นางบุศกร  มหาวงศ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสาคร 1. เด็กหญิงประกายทิพย์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงปวริศา  อินรัตน์
3. เด็กหญิงพัชรพร  อุตมะ
 
1. นางสาวนิยดา  ปันทะลา
2. นางกัลยา  แก้วภิรมย์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาเคียน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทิพย์ผ่อง
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ปัญญาทิพย์
3. เด็กหญิงหัทยา   โลมะบุตร
 
1. นางวาสนา  เจดีย์กัน
2. นางมยุรา  ทองหลิ้ม
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81.17 ทอง 10 โรงเรียนบ้านก้อ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ก้อสละ
2. เด็กหญิงพีระพรรณ  หิรัญวิทย์
3. เด็กชายเกียรติสรณ์  ก้อชนะ
 
1. นางพวงผกา  กองมงคล
2. นางสาวนิ่มนวล  นันคำ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 1. เด็กหญิงพรวนัช  วินโรจน์
2. เด็กหญิงวรกานต์  ไชยอักษร
3. เด็กหญิงสายธาร  อินต๊ะเพชร
 
1. นางสายสิน  บุญเรืองศักดิ์
2. นายวันชาติ  บุญเรืองศักดิ์
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  แก้วมา
 
1. นางวทันยา  ปินตามูล
 
11 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเรือง 1. เด็กชายวิรวัฒน์  คำพิล
2. เด็กชายเฉลิมชัย  หวันกูล
 
1. นางบานเย็น  คำสม
2. นางพนิดา  วุฒิสาร
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. นางสาวศิริภา  บุญอินทร์
 
1. นางวทันยา  ปินตามูล
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.98 ทอง 4 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพนัสดา  เชียงสอน
 
1. นางวทันยา  ปินตามูล
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.66 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสันทะ 1. เด็กชายนรภัทร   ใจตุ้ย
 
1. นางสมพิศ  ใจบุญ
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสบยาง 1. เด็กหญิงนิ่มนวล  เสนนันตา
2. เด็กหญิงวรกานต์  คำนาน
3. เด็กชายวรวัฒน์  วงค์เทพ
 
1. นางฑีระพร  เชื้อกรุง
2. นางจุฬาลักษณ์  อภัยรุณ
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 1. เด็กหญิงศิรประภา  แซ่โฟ้ง
2. เด็กชายสุขสัย  ศิริกุลไพศาล
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จิตวัฒนาชัย
 
1. นางรำพึง  ดีสีใส
2. นางปริญญา  สวาสดิ์วงศ์
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 1. เด็กชายกิตติภณ  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายชวิน  แซ่ว่าง
3. เด็กชายพีรพัฒน์  วรพัฒนะดำรง
 
1. นายภคสัณห์  วรรณวิไล
2. นายณปภัช  ใบยา