สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. น่าน เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 9 โรงเรียนราชานุบาล 1. เด็กหญิงแพรทราย  ขัติพันธ์
 
1. นางวินิตย์  จันต๊ะวงค์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 58.81 เข้าร่วม 11 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงกาญจนวรรณ  ตาคำ
2. เด็กหญิงญาชิตา  ธิติพลวิลาส
3. เด็กหญิงณภัทร  ผาแสง
 
1. นางสาวฐิติกานต์  บัวมา
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 53.64 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 1. เด็กหญิงจันจิรา  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงสุดา  วัฒนาตระกูลวงศ์
3. เด็กหญิงเนตรนภา  เยี่ยมยุทธวงศ์
 
1. นายอนุชา  ปันยศ
2. นางสาวพัชรินทร์  อินสาร