สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. น่าน เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 5 โรงเรียนบ้านน้ำลัด 1. เด็กชายจักษุรัตน์  จันเป็ง
2. เด็กหญิงมณฑกานต์  มาหล้า
3. เด็กหญิงมัณฑิรา  โชตะวัน
 
1. นางเฉลิมพร  วงศ์นันท์
2. นางกอร์ปกุล  เจริญกุล
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบ้านฟ้า 1. นางสาวเปรมวลัย  คำลือ
 
1. นางสาวนงนุช  ป้อมด้วง
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 72 เงิน 6 โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอลินยา  ดวงจันทร์
 
1. นางวทันยา  ปินตามูล