สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. น่าน เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.33 ทอง 6 โรงเรียนสองแคว 1. เด็กหญิงปิรัญชญา  ลำคำ
 
1. นางชนัญกานห์  ลุนพงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 1. เด็กชายรัชฎา  ทาชมภู
 
1. นายปฐมพงศ์  จันต๊ะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 6 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 1. เด็กชายนันทฉัตร  สุธรรมมา
2. เด็กชายพงศ์อนันต์  มางิ้ว
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ทองลิ้ม
2. นางสุวพร  อุปละ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 92.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา 1. เด็กชายรุ่งรดิษฐ์  มาแพง
2. เด็กชายวิชัยยุทธ  อินคำ
 
1. นายเทวา  ศิริวิไลซ์
2. นายพสธร  ชูชื่น
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กชายชนานันท์  เขื่อนธะนะ
2. เด็กหญิงชลธี  อินทำ
3. เด็กชายชลภูมิ  ต๊ะวิไชย
4. เด็กชายณนนท์  สุทธหลวง
5. เด็กชายธนกร  ปันคำ
6. เด็กชายธนิศ  ฑีฆาวงค์
7. เด็กชายธันวา  จิตอารี
8. เด็กชายนนทวัฒน์  วิจิตรวาริน
9. เด็กชายปรนัย  ศิริรัตน์
10. เด็กชายปรัญชัย  กะรัตน์
11. เด็กหญิงปริยากร  ณ น่าน
12. เด็กชายพชรกร  กันแก้ว
13. เด็กชายวรพัฒน์   ถุงคำ
14. เด็กชายวัชรศักดิ์  ชาวส้าน
15. เด็กชายศุภโชค  พรมพล
16. เด็กหญิงสรินธร  ชาวงิ้ว
17. เด็กชายสืบสกุล  งามสวย
18. เด็กชายอภิวัฒน์  จันทร์สุ
19. เด็กหญิงอรทัย  ตนะทิพย์
20. เด็กชายอัฒฌาวัฒน์  บางพาน
 
1. นายสุวิทย์  สวนดอกไม้
2. นายทิวากร  ทันเที่ยง
3. นายวิศรุต  ศิริรัตน์
4. นางสาวกชพร  ขันทะสีมา
5. นางอัญมณี   ระวังการ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง 4 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงพรธีรา  มูลจะคำ
 
1. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงนงนภัส  สุทำแปง
 
1. นายศุภนิตย์  สิทธิชัย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กหญิงปานปรีญา  จักอะโน
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 6 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงวิรัญญา  เทียนรุ่งยอดภู
 
1. นางวิไล  มะโนแป๊ก
2. นางรพีพรรณ  พันชน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนศิลาแลง 1. นางสาวบุนลา  วรกิจพาณิชย์
2. นางสาวสร้อย  มาศกิตติวงศ์
 
1. นายนพรัตน์  จูมปา
2. นางวนิดา  จูมปา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายโชคชัย  บำรุงคีรี
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงสุวรรณี  ยืนยงกุล
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88.65 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายกรวิชญ์  แซ่ว่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 88.32 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงศุภานิช  แซ่ย่าง
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 75.4 เงิน 10 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แซ่ย่าง
2. เด็กชายชานนท์  แซ่ว่าง
3. นายพงศ์ธาริน  แซ่ว่าง
4. เด็กหญิงภัทริศรา  ยืนยงกุล
5. เด็กหญิงยุพิน  แซ่ว่าง
6. เด็กหญิงศุภานิช  แซ่ย่าง
7. เด็กหญิงสุวรรณี  ยืนยงกุล
8. เด็กชายเทิดศักดิ์  แซ่ย่าง
9. เด็กชายโชคชัย  บำรุงคีรี
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
2. นางสาวสุพิชฌาย์  พรมมี
3. นายวัฒนศักดิ์  เทพเสน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสบเป็ด 1. เด็กชายกล้าหาญ  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงกุลสินี  แซ่โซ้ง
3. เด็กหญิงจิราพัชร  แซ่ย่าง
4. เด็กชายชานนท์  แซ่ว่าง
5. เด็กชายณัฐภูมิ  ยืนยงกุล
6. เด็กชายทนงศักดิ์  แซ่ว่าง
7. เด็กชายธรรมนูญ  แซ่ย่าง
8. เด็กชายนิเทศ  แซ่โซ้ง
9. นายพงศ์ธาริน  แซ่ว่าง
10. เด็กหญิงภัทริศรา  ยืนยงกุล
11. เด็กชายภานุวัฒน์  เฉลิมบุญฤทธิ์
12. เด็กหญิงมาลิดา  ยืนยงกุล
13. เด็กหญิงยุดี  แซ่ย่าง
14. เด็กหญิงยุพิน  แซ่ย่าง
15. เด็กหญิงศุภานิช  แซ่ย่าง
16. เด็กหญิงสาลินี  แซ่ย่าง
17. เด็กหญิงสุวรรณี  ยืนยงกุล
18. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แซ่ว่าง
19. เด็กชายเทิดศักดิ์  แซ่ย่าง
20. เด็กชายโชคชัย  บำรุงคีรี
 
1. นายเจนยุทธ  พุฒหมื่น
2. นายนิยม  ไพรสวัสดิ์
3. นายเพชร  คำครุฑ
4. นางพัชรินทร์  จักรอะโน
5. นายสันชัย  ศิริลักษณ์
6. นายพิชาติ  กันทะ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงเปรมสินี  ปทุมไพโรจน์
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านห้วยฟอง 1. เด็กหญิงกมลพันธ์  บัวเหล็ก
2. เด็กหญิงกานดา  บัวเหล็ก
3. เด็กหญิงจันจิรา  ปันอิน
4. เด็กหญิงจินตนา  อุ่นถิ่น
5. เด็กหญิงชวัลรัตน์  อุ่นถิ่น
6. เด็กชายณรงฤทธิ์  ร้อยชิน
7. เด็กชายณัฐพงษ์  ไม้จำปี
8. เด็กหญิงดวงกมล  บัวเหล็ก
9. เด็กหญิงทัศนวรรณ  บัวเหล็ก
10. เด็กหญิงธิดารัตน์  บัวเหล็ก
11. เด็กหญิงนงนุช  บัวเหล็ก
12. เด็กหญิงนันทิยา  ปันอิน
13. เด็กหญิงนาตยา  บัวเหล็ก
14. เด็กชายปฏิวัติ  สีทอง
15. เด็กชายประทิน  บัวเหล็ก
16. เด็กชายปิยังกูร  มางิ้ว
17. เด็กชายปิยากร  มางิ้ว
18. เด็กชายพงศกร  บัวเหล็ก
19. เด็กชายพงษ์เทพ  บัวเหล็ก
20. เด็กหญิงมัณฑนา  อุ่นถิ่น
21. เด็กหญิงรัตติกาล  บัวเหล็ก
22. เด็กหญิงรินรดา  บัวเหล็ก
23. เด็กชายรุ่งสุริยา  บัวเหล็ก
24. เด็กหญิงลัย  อักขระ
25. เด็กหญิงลำภู  บัวเหล็ก
26. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ชิดธิชัยพร
27. เด็กหญิงวิลาวัลย์  บัวเหล็ก
28. เด็กหญิงวิลาสิณี  บัวเหล็ก
29. เด็กหญิงสนธยา  อุ่นถิ่น
30. เด็กชายสมพล  บัวเหล็ก
31. เด็กชายสมศักดิ์  บัวเหล็ก
32. เด็กชายสิทธิพงษ์  บัวเหล็ก
33. เด็กหญิงสุวนันท์  อุ่นถิ่น
34. เด็กหญิงอาทิตยา  บัวเหล็ก
35. เด็กหญิงเจนจิรา  บัวเหล็ก
36. เด็กหญิงเดือนดารา  บัวเหล็ก
37. เด็กชายเอกรัตน์  บัวเหล็ก
38. เด็กหญิงแอนนา  ใจปิง
39. เด็กชายไชยโย  เมคลารักษ์
40. เด็กชายไตรภพ  อุ่นถิ่น
 
1. นายเอกชัย  ชุมศรี
2. นางสาววนัสนันท์  สนโต
3. นางสาวพิชามญชุ์  ปัญญาภู
4. นางนรีรัตน์  งึ้มนันท์ใจ
5. นางสาวปรัชญาดา  ลำคำ
6. นางฐิติญารัตน์  วงศ์ปัญญา
7. นายวรพล  พรวชิรวิทย์
8. นางสาวจันทิรา  เครือใจ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนแสนทองวิทยา 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  แหวนหลวง
 
1. นางขนิษฐา  ใบยา
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายกิตติชัย  แปงอุด
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  คงขวัญสมบูรณ์
3. เด็กชายชัชพงษ์  ใจปิง
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ใจปิง
5. เด็กชายธวัช  ใจปิง
6. เด็กชายวันเฉลิม  ใจปิง
7. เด็กชายวิชา  ใจปิง
8. เด็กชายสมเกียรติ  ใจปิง
 
1. นายกรวัฒน์  โนพิยะ
2. นายรัฐวิชญ์  สารเทพ
3. นางกัลยา  โทปุรินทร์
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายณุชากร  มีบุญ
2. เด็กหญิงพัณณิตา  มีบุญ
3. เด็กหญิงอุมาวดี  มีบุญ
 
1. นางสาวจำปา  สุฤทธิ์
2. นางสลีลา  เตชนันท์
 
23 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  กุ๊กไชย
2. นายนัฐพัฒน์  จาคำมา
 
1. นายภาคภูมิ  แบ่งทิศ
2. นางสาวปิ่นรัก  วิยา
 
24 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงจักษณา  ตาริน
2. เด็กหญิงธนภร  หล่อวัฒนา
3. เด็กหญิงนันท์ลพรรธก์  จันต๊ะวงค์
 
1. นายบุญนาค  ไชยศิลป์
2. นางลัดดา  วีรวงค์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบ่อหยวก 1. นายธวัช  อักขระ
2. นายสมเกียรติ  ใจปิง
3. นายสุบรรณ  ใจปิง
 
1. นายอดิสร  อินสาร
2. นายสมพงษ์  เลิศประเสริฐ
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.33 ทอง 10 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงชลิตา  วิวัฒนาวิไล
2. เด็กหญิงนันทิดา  มิ่งมิตรวิบูลย์
3. เด็กชายวัชรินทร์  ปทุมไพโรจน์
 
1. นางสใบทิพย์  จันเครือ
2. นางวาสนา  นันทเสน
 
27 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปรางค์ 1. เด็กหญิงปรีชญา  อินธรรม
 
1. นางปริญญา  เนตรทิพย์
 
28 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนสกาดพัฒนา 1. เด็กหญิงอภิสรา  รพินท์นิภา
 
1. นางภัทรวดี  ทีฆาวงค์
 
29 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภูคาวิทยาคม 1. เด็กหญิงลัดดาพร  อินปา
 
1. นางสาวปารวี  กุศล
 
30 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายสิทธิชัย  กันยะ
 
1. นางสุริยา  ยศมงคล
 
31 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เตชนันท์
 
1. นางสุริยา  ยศมงคล
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  กันยะ
 
1. นางศรีวรรณา  ศรีหร่าย
 
33 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กหญิงสุนิตา  โกสุโท
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
 
34 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านร้อง 1. เด็กหญิงกันทิชา  สุริยะ
2. เด็กหญิงจิดาภา  มารัด
3. เด็กชายชนะชล  จิตอารี
4. เด็กหญิงนวรัตน์  คุ้มท้วม
5. เด็กหญิงอินทิรา  บุญเกิด
6. เด็กหญิงเบญญาภา  ประยูรพงษ์
 
1. นายทิวากร  ทันเที่ยง
2. นายวิศรุต  ศิริรัตน์
3. นางสาวกชพร  ขันทะสีมาร
 
35 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก 1. เด็กชายภุชงค์  รกไพร
 
1. นางสลีลา  เตชนันท์
 
36 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.34 ทอง 5 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายอาทิตย์  พิมเสน
 
1. นายธนวัฒน์  โนราช
 
37 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสว้า 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  คงธนะรักษ์
 
1. นายฐิตินาถ  มงคล
 
38 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.66 ทอง 11 โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย 1. เด็กหญิงจิรสุดา   วิศรุตเวสสะภู
 
1. นายยุทธนา  สุนทร
 
39 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74.32 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนอง 1. เด็กหญิงตา  บุญวัน
2. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญวัน
3. เด็กชายวารินทร์  รกไพร
 
1. นายเสกสรรค์  ปัญญาฟู
2. นางสาวพิมลพรรณ  ไชยวงค์
 
40 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสบมาง 1. เด็กชายชยันยุทธ  พิศจารย
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พิศจาร
3. เด็กชายณรงค์เดช  คำแคว่น
 
1. นายสมิง  นิลคง
2. นายดิเรก  ยาวิชัย
 
41 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวรนคร 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  จันตระ
2. เด็กหญิงวิชญาพร  แสงนาค
3. เด็กหญิงศศิภรณ์  คีรีสันติกุล
 
1. นางปรานอม  อินบรรเลง
2. นายองค์การ  วงค์เรือง