สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ซุนเฮงกุล
 
1. นางสุภาพ   เขื่อนคำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายธฤต  ขติฌานัง
 
1. นางสาวสุภารัตน์  เหลืองรัตนวิมล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงฏิปาสวี   วาลีประโคน
2. เด็กชายณรงค์วิทย์  อังกุลดี
3. เด็กหญิงณิชารีย์   สีโสภณ
4. เด็กชายพิพัฒนพงศ์  จงปัตนา
5. เด็กหญิงภัณฑิรา   แป้นทอง
 
1. นางรัฐกานต์   ล้อธีรพันธ์
2. นายเรืองยศ   ล้อธีรพันธ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดละลวด 1. เด็กหญิงนริศรา  ภาษาสุข
 
1. นายณภัทฏ์  ภาษาสุข
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 1. เด็กชายพรชัย  ปักเคทาติ
2. เด็กชายวัชรพล   แก้วธรรม
3. เด็กชายอนันต์   วรรณกิจ
 
1. นายสุวิทย์  สมันรัมย์
2. นางณัฏฐณิชา  ตอรบรัมย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตลาดชัย 1. เด็กชายเมธี  ศรีวิชัย
 
1. นายกวีศิลป์  สำเร็จรัมย์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านตลาดชัย 1. เด็กชายฉัตรชัย  แทนหอม
 
1. นายกวีศิลป์  สำเร็จรัมย์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตลาดชัย 1. เด็กชายณัฐพล  อ๊อดกัน
 
1. นายกวีศิลป์  สำเร็จรัมย์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แช่มรัมย์
 
1. นางทิพวัลย์  ศรีโคตร
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 77.33 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลธีรา 1. เด็กหญิงเจมมี่   สวาฟเฟอร์
 
1. Mrs.Rhesie Rhodora   P.Aruta
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 56.33 เข้าร่วม 10 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1. เด็กหญิงนิภาพร  จะชานรัมย์
 
1. นางลำพวน  ฤทธิแก้ว
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตูบช้าง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เจริญพร
2. เด็กหญิงกันยา  มุ่งดี
3. เด็กหญิงชนาภา  มนตะราช
4. เด็กชายนพดล  วิลาวรรณ์
5. เด็กหญิงศิริพร  สังข์ทอง
 
1. นางสาวพรวรินทร์  สำเริงรัมย์
2. นางสิริกาญจน์  ธัญโรจน์วรภัทร
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.3 ทอง 4 โรงเรียนวัดโกรกประดู่ 1. นางสาวนันธินี   ไกรปุย
2. นางสาวปุณิกา   ตุพิมาย
3. นางสาววิยดา    แสงมณี
4. นางสาววิไลภรณ์   อั่นไธสง
5. นางสาวสุนิษา   เภสัชชา
6. นางสาวอำพัน    บ่มกลาง
 
1. นางสุภาพรรณ   ยอดอ่อน
2. นางกนกกร   จงกลาง
3. นายปิยพล   วงศ์ประสิทธิ์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท้องเรือ 1. เด็กหญิงนันทิชา  สาทิพจันทร์
2. เด็กหญิงศศิธร  ภูเงิน
3. เด็กหญิงสุภาพร  พินิจ
 
1. นางศิริลักษณ์  มีสุข
2. นายภูวนัตถ์  ชาญวาทิก
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักเขต 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  กะสันรัมย์
 
1. นางสาวบัณฑิตา  ตะวันหะ