สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 55.3 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุขจิต
2. เด็กชายอนพัช  เนาวบุตร
 
1. นางวิภาวรรณ  การเพียร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กชายรวินันท์  จันทร์ไทย
2. เด็กหญิงวิภาดา  มาตรคำจันทร์
 
1. นางลัดดา  ศิริมาก
2. นางสาวยุพาพร  ทองปาน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงศิรินทร  หาญชัย
 
1. นางมนัสดา  สุพลัง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขาคอก 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีภา
 
1. นางสุดฤทัย  เมอะประโคน
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  จากรัมย์
2. เด็กชายธนวรรษ  สวัสดี
3. เด็กชายนิวัฒน์  พัฒสิงห์
4. เด็กหญิงนุชรินทร์  เจริญรัมย์
5. เด็กหญิงลักษิกา  ถาวรรัมย์
6. เด็กชายวรงค์  เทพพิทักษ์
7. เด็กหญิงสายพิณ  อินทรกำแหง
8. เด็กชายสุขสันต์  รอดเพชร
9. เด็กหญิงสุณิสา  พ่อศรียา
10. เด็กชายเจษฎา  ลิ้นทอง
 
1. นางมะลิจัน  ศรีสุข
2. นายณรงค์  อุ่นดาบทวงศ์ษา
3. นายสุทธิพงศ์  บุบผาลา
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงกุนจิรา   กันรัมย์
2. เด็กหญิงจันทรา  สัพจารย์
3. เด็กหญิงพศิกา  แอนรัมย์
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   แพงประโคน
5. เด็กหญิงรัตติยากร   เกาประโคน
6. เด็กหญิงราตรี  ดวงทวี
7. เด็กหญิงสร้อยสุดา   ตาประโคน
8. เด็กหญิงอรพรรณ  พูนสังข์
 
1. นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
2. นายสมชีพ  ช่างทอง
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 71 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงกุนจิรา  กันรัมย์
2. เด็กหญิงจันทรา  สัพจารย์
3. เด็กหญิงบุญญาธินี  ลีประโคน
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แพงประโคน
5. เด็กหญิงรัตติยากร  เกาประโคน
6. เด็กหญิงราตรี  ดวงทวี
7. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ตาประโคน
8. เด็กหญิงอรพรรณ  พูนสังข์
 
1. นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
2. นายสมชีพ  ช่างทอง
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงชุตินันท์   นะรินรัมย์
 
1. นายประกอบ  นิยมรัมย์