สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กชายชาคริต  วิเศษเนตร
2. เด็กชายนิพิฐพนธ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางนิภาพร  ศรีบุญเรือง
2. นายประชุม  บุญเย็น
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82.6 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองกง 1. เด็กหญิงปรางทอง  ภาเมืองคง
2. เด็กหญิงศิริลักษ์  พลับสระน้อย
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ภักดิ์กระโทก
 
1. นายพงษ์ศิริ  นาคศิริชัยกุล
2. นางอุ่นเรือน  นาคศิริชัยกุล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลปะคำ 1. เด็กหญิงกัลญา  ปั้นไว
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  เนียมกูล
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ศรีโสภณ
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สุนทรินทร์
2. นางสาวประภัสสร  จันดากุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 48.75 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านตากอง 1. เด็กชายพิชิต  เล็กประโคน
2. นายศุภสัณฑ์  อินจันดี
 
1. นายวิทยา  กลีบกลาง
2. นางสาวปวีณา  กลีบกลาง
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84.16 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญพูล
2. เด็กชายขจรศักดิ์  โสรเนตร
3. เด็กชายทศพร  พฤกษาสิริชัย
4. เด็กชายทศวรรษ  บุปผาชาติ
5. เด็กหญิงนิธินันท์  หนูเทศ
6. เด็กชายประพงษ์  บุญทอง
7. เด็กหญิงประภัสสร  สารนอก
8. เด็กชายพุฒนันท์  คงสวัสดิ์
9. เด็กหญิงวราภรณ์  ประชาตรี
10. เด็กชายวราวุธ  จันทร์ทา
11. เด็กหญิงวิลาวัณย์  ขันประโคน
12. เด็กชายวีระพงษ์  สหุนันต์
13. เด็กชายสัณหณัฐ  มีมัน
14. เด็กชายอภิสิทธิ  บุญสุข
15. เด็กชายเข็มขาว  เกษศิริ
 
1. นางสุธิตา  มั่นกลาง
2. นางปิยกาญจน์  แผ้วพลสง
3. นางสาวชญาภา  ประจักษ์
4. นางจริยา  ทิมพิทักษ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมาศกุญชร 1. เด็กชายบรรณวัชร  เการัมย์
 
1. นายนิมิตร  ตาชูชาติ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดน้ำไหล 1. เด็กชายดำรงค์ศักดิ์  วิเศษน้ำ
 
1. นายกำพล  พรมสร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงศิรินภา   เพ็ชวรรณ์
 
1. นายสันทัด  สาลี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 96 ทอง 8 โรงเรียนกมลลักษณ์ 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  ชวัลวิทย์โชติกุล
 
1. นางสาวนาถนัดดา  ทองคำ
 
10 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 1. เด็กหญิงกานดา  ตั้งชาติ
2. เด็กหญิงศุภาพิชญุ์  ดีด้วยชาติ
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  นันศิริ
 
1. นายกฤษขจร  ศรีถาวร
2. นางการุณา  นาคิชาติ
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปากช่อง 1. เด็กชายชาย  บุญหนุน
 
1. นางจิราภรณ์  ยอดคำ
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 1. เด็กหญิงนาถตยา  พ่วงทอง
 
1. นางวันเพ็ญ  เณรเกิด
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 1. เด็กหญิงปาริชาต  รูปเหลี่ยม
 
1. นางฐิตาภรณ์   แรงประโคน