สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 52.34 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 1. เด็กชายฐิตินันท์  โพธิ์ดีรัมย์
2. เด็กชายรพีภัทร  พูนสวัสดิ์
 
1. นางมรกต  ภู่ประเสริฐ
2. นางสำรวย  มูลป้อม
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 74.4 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเขว้า 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  มูลทอง
2. เด็กหญิงมาวลี  เริ่มรักรัมย์
 
1. นายเสริม  พรมบุตร
2. นายณัฐนนท์  วิทยาประโคน
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 1. เด็กชายกฤษดาวุฒิ  พันธุ์ฉลาด
 
1. นางอัญชลีพร  มั่งมูล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 1. เด็กหญิงสุภาพร  ชึรัมย์
 
1. นางสาวปราณีต  ชึรัมย์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขวาง 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  ดินราบรัมย์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  กันทะพร้าว
3. เด็กชายอนุชา  ยอดประทุม
 
1. นางบังอร  สร้อยสูงเนิน
2. นางสาวเขื่อนแก้ว  อันแสน