สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ปทุมธานี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 73.8 เงิน 12 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ 1. เด็กหญิงจณิสตา  อาดำ
2. เด็กหญิงนูรฮูดา  พงกาวี
3. เด็กหญิงรอบีอา  มะหะหมัด
 
1. นางสาวเมขลา  ถิ่นวิมล
2. นายอนันต์  ภารสุวรรณ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายคำนึง  เข็ญคำ
2. เด็กหญิงปรัศนียมล  สายสิม
3. เด็กชายอัครเดช  ขวัญเริงใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลูกน้ำ  แมลงภู่
2. นายจักนรินทร์  สีนวล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ 1. เด็กชายคามินทร์  มะหะหมัด
2. เด็กหญิงนาฟีซะ   มะหะหมัด
3. เด็กหญิงอริสา  มะหะหมัด
4. เด็กหญิงฮุสนา  อาดำ
5. เด็กหญิงเมราดี  ทับทวี
 
1. นางสาววาสนา  สุขอนันต์
2. นางสาวน้ำฝน  กำเนิดขอนแก่น
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส 1. เด็กหญิงศุภิสรา  สีถาวร
 
1. นางกาญจนา  จันทร์เอียด
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงวิรังรอง  จันทร์อ่อน
 
1. นางสาวชะบา  จันทร์นวล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พิลาศ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ดีไร่
 
1. นางธัญญารัตน์  ชาลี
2. นางสาวจันจิรา  บำรุงกลาง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 82.32 ทอง 11 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงไพจิตร  สุดแต่ใจ
 
1. นางสาวน้ำค้าง  ยี่สุ่นซ้อน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 1. เด็กหญิงกรรวี  ผิวดำดี
2. เด็กหญิงจิดาภา  น้อยกอน
3. เด็กหญิงณัชชารีย์  กล่อมเกลี้ยง
4. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  กล่อมเกลี้ยง
5. เด็กชายธีรโชติ  พวกดี
6. เด็กชายปีเตอร์  ปัถวีเสถียร
7. เด็กหญิงพรพรรณ  แป้งหอม
8. เด็กหญิงพิมพ์กานต์  ทิพย์ชูวงศ์
9. เด็กชายโชคนิพัทธ์  บุญมา
10. เด็กหญิงไพลิน  อินทรสุภา
 
1. นายบูรณ์พิพัฒน์  เพียรดี
2. นายอำภา  ศรีวงษา
3. นางสาววิไล  ปัสนะจะโน
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 78.4 เงิน 9 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คำสาเลา
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ผลเพิ่ม
3. เด็กหญิงธัญกร  ตีระธรรมพจน์
4. เด็กหญิงปรางค์ศิลา   ฟอกสันเทียะ
5. เด็กหญิงรินรดา  พากฏิพัทธ์
6. เด็กหญิงศิริวิมล  บุดดาห์
7. เด็กหญิงสุกัญฐิกา  ฝางขันธ์
8. เด็กหญิงสุธันวา  ลำภูเพ็ชร
 
1. นางสาวจีรฉัตร  บุญประเสริฐ
2. นางสาวกัญชรีกานต์  โพยชัยภูมิ
3. นางสาวชะบา  จันทร์นวล
4. นางสาวสิวาลัย  สวัสดิ์รักษา
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาคหนู
2. เด็กหญิงชลลัดดา  พรรณราช
3. เด็กหญิงฐารดา  หมอนดี
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  วงค์พาน
5. เด็กชายธนาวุฒิ  บุญแสนชัย
6. เด็กชายธวัชชัย  บุญสงคราม
7. เด็กหญิงธัญวรัตม์  ศรีพรม
8. เด็กชายปฏิหาญ  ประทุมทอง
9. เด็กชายพัสกร  เกตุสถล
10. เด็กหญิงวิภา  จันทร์วงษ์
11. เด็กหญิงวิภาพร  มหาสมิทธิ์
12. เด็กหญิงศรินรัตน์  ว่องประจันทร์
13. เด็กหญิงศศิวิล  นุ่มดี
14. เด็กหญิงสิริพร  สายตรี
15. เด็กหญิงสิริรักษ์  ไพรนางกูล
16. เด็กหญิงอนงค์พร  เพ็ชรนอก
 
1. นายชิษณุภูมิ  หาญพละ
2. นางสาวอรนุช  สุขประสงค์
3. นางสาวนริศรา  อนุเวชวรางค์กูล
4. นายนที  บุญคุ้ม
5. นายนพพล  ศีลมั่น
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 6 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงพีรดา  วัชรานุกูลกิจ
 
1. นางสาวศิริญญาพร   ชนะสะแบง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 96 ทอง 8 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ชมพูพงษ์
 
1. Mr.Bahtiyor  Karimov
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  เบี้ยเลี่ยม
 
1. นางเกสร  อสุชีวะ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 11 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 1. เด็กชายพงศ์ศิริ  ศรีชะนะ
2. เด็กชายพูนทรัพย์  ศิริเขียว
3. เด็กชายภัทรพงษ์   สังข์แตง
4. เด็กชายวัชรพล  ชื่นชม
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   ศรีพรชัยเจริญ
6. เด็กชายไตรเทพ  จอกลอย
 
1. นายอนุสร   สวัสดิ์ชาติ
2. นางสว่างจิต  ครุพานิช
3. ว่าที่ร้อยตรีธนารักษ์  ชาญชัยสิทธิ์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนวัดบางพูน 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  หอสูงเนิน
2. เด็กหญิงปิยธิดา  กระฉอดนอก
3. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ทับศิริ
 
1. นางสาวยุวภรณ์  แสนจำหน่าย
2. นางสาวปัญยรัศมิ์  หงษ์เผือก
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นาคสุด
2. เด็กชายศิวกร  มากทองดี
3. เด็กหญิงสุวรรณา  อุ่มชะอุ้ม
 
1. นายชิษณุภูมิ  หาญพละ
2. นางวรวรรธ์น  เพ็งขำ
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 76.67 เงิน 8 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวิลาสินี  การฉวี
 
1. นางสาวอุทุมพร  สีลาดเลา
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 63.32 ทองแดง 12 โรงเรียนศาลาพัน 1. เด็กหญิงกรกนก  โลหะการก
 
1. นางดวงเด่น  สารทนงค์
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว 1. เด็กชายธงชัย  อภัยจิตต์
 
1. นางวินิตา  สร้อยเพชรประภา