สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ปทุมธานี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ตรีสมุทร
 
1. นางวไลวัณย์  โพธิ์มะฮาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 12 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราภา  สารพร
2. เด็กหญิงแพรไหม  น้อยเมืองเปลือย
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  โปรดปราน
2. นางสาวภัททิยา  เข็มสม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 8 โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 1. เด็กหญิงณภัทร  พฤกพัฒนาชัย
 
1. นางนาวารักษ์  เมืองโคตร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงไอริณ  พงเกตุกรณ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีเมฆ
 
1. นางสาวชาตบุศย์  บ่อเงิน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 83.33 ทอง 11 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ไทยบุญราศรี
 
1. นางสาวชาตบุศย์  บ่อเงิน
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 74.72 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบึงบา 1. เด็กหญิงกัญญา  ตู้จำนงค์
2. เด็กหญิงกีรนันท์  ทองจัด
3. เด็กหญิงจิราภร  พลับพลี
4. เด็กหญิงชนกานต์  ครูแพ
5. เด็กหญิงชนิกา  คุ้มทรัพย์
6. เด็กหญิงณิชนันทน์  แถมมั่น
7. เด็กหญิงธัญญานุช  ลิ้มไพโรจน์
8. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีฤทธิ์
9. เด็กหญิงภัทราวดี  นิลงาม
10. เด็กหญิงสุกัญญา  เพ็ชรสมร
 
1. นางสาวเกศินี  ยอดแก้ว
2. นายนิรุตติ์  สุขเจริญ
3. นายอลงกรณ์  ชนะชัย
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงอธิตยา  แก้วมูล
 
1. นางนุชนาฏ  โพธินำแสง
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.33 ทอง 9 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายสามารถ  คำแปงตัน
 
1. นางสาวสุกัญญา  ยอดวัน
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72.67 เงิน 9 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายกฤษฎา  นาครินทร์
2. เด็กชายดนุพัศ  อ่อนละมุล
 
1. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
2. นางสาวนิภา  ศิริจร
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.67 ทอง 4 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายพงศกรณ์  ธันยาภัทรชัยสกุล
2. เด็กชายวิศรุต  อินต๊ะวัน
 
1. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
2. นางสาวนิภา  ศิริจร