สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 70.83 เงิน 4 โรงเรียนบางสะพาน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีป่าน
2. เด็กชายพีรณัฐ  แสงชาตรี
 
1. นางสาวนรินทร์  คนมาก
2. นางสาวฌิชาภา  ชูชื่น
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กหญิงนุช  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงวิภาพร  ขันนาค
 
1. นางธนิศานันท์  รฐาคงสินธนชัย
2. นางวารุณีย์  ใจยินดี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 79 เงิน 10 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 1. เด็กชายจิรายุ  ลิ่วเวหา
2. เด็กชายสรศักดิ์  ช้างสาร
3. เด็กหญิงสุตาภัทร  เอี่ยมสุขขา
 
1. นางนิภาภรณ์  วงศ์สวัสดิ์
2. นายนพดล  ส่วนน้อย
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทองมงคล 1. เด็กหญิงอุไรพร  ทองอยู่
 
1. นางสิริมา  พุทธจำ
 
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85.67 ทอง 8 โรงเรียนบ้านในล็อค 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  ช่างเรือนกุล
2. เด็กชายเสกสรร  ทองเกตุ
 
1. นางพรรณทิวา  พันธุ์พิริยะเจตน์
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1. เด็กหญิงจิตรอนงค์  โต๊ะทราย
2. เด็กหญิงปภาวดี  อยู่ดี
3. เด็กชายสุกฤษฎ์  รุ่งสว่าง
 
1. นายขจร  สายสกล
2. นางจุฑารัตน์  สายสกล