สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรายแก้ว
2. เด็กชายชนสรณ์  แซ่จันทร์
3. เด็กหญิงชุติมา  สิงห์โต
4. เด็กชายธนวัฒน์   ตาตะสิงห์
5. เด็กชายนาวิน  เนียมจำเริญ
6. เด็กชายบรรพต  ทนงค์
7. เด็กชายปฐมพร  พุ่มไสว
8. เด็กชายประดิษฐ์  หลวงไกร
9. เด็กหญิงปัญญาพร  ฤทธิ์บัว
10. เด็กชายพรพิพัฒน์  ศรีจันทร์
11. เด็กหญิงพัชรี  สุวรรณเกิด
12. เด็กชายพันคีรี  เปล่งปลั่ง
13. เด็กชายมินธาดา  แสนบุญมี
14. เด็กชายรัตนชัย  ม่วงไหมทอง
15. เด็กชายราเชน  ทรัพย์อุ่น
16. เด็กชายฤทธิพร  วงค์ประเสริฐ
17. เด็กชายสิรวัฒน์  บุญธาทิพย์
18. เด็กหญิงสุนิสา  พันแตง
19. เด็กหญิงอภิญญา  ทองนาค
20. เด็กหญิงอริษา   บำรุงวงศ์ศิริ
 
1. นางมนัสนันท์  เดโชพัฒน์ชญานิน
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  กลิ่นพูน
3. นายธเนศร์  เจริญเนือง
4. นางพรอำไพ  ฉิ่งเล็ก
5. นายวิชาญ  ชื่นเจริญ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงปาริชาต  บัวล้อม
 
1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77.25 เงิน 12 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ไพรรัตน์
2. เด็กหญิงเกวลิน  ภู่ระย้า
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  หอธรรมกุล
2. นางสุพัชรา  อุดมเกษตรรัตน์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 1. เด็กชายธีรภัทร์  บุญมา
2. เด็กชายศรายุทธ  ตาไธยสง
3. เด็กชายสุกัลย์  งามดี
 
1. นายเทียนชัย  ธรรมเที่ยงธรรม
2. นางสาวเสาวณีย์  แสงนิล
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 1. เด็กหญิงพัชรพร  ช้างเพชร
2. เด็กหญิงภัทรวดี  มนฑาพันธ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วอ่วม
 
1. นางสาวทัศนีย์  จงปรีชา
2. นางกนกวรรณ  อุทิศธรรมศักดิ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  ทรศัพย์
2. เด็กชายพลพล  เกิดพร้อม
3. เด็กชายสว่างพงษ์  พรมน้อย
 
1. นางปวีณา  เสือกลิ่น
2. นางสรีรัตน์  เครือแตง
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านลาดวิถี 1. เด็กหญิงปิยธิดา  บุญสม
2. เด็กชายรังสรรค์  รูปทอง
3. เด็กหญิงศิรดา  ถมยา
 
1. นางจุรีรัตน์  สุพรรณโรจน์
2. นางสาวนฤมล  ทรงแสง