สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 77.6 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) 1. เด็กหญิงกรชกร  สุวรรณสุนทร
 
1. นางพรพิมล  กสานติกุล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 72 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า 1. เด็กชายจิรณัฏฐ์  เวียงเจริญ
 
1. นางสาวประภัสสร  ดิษสกุล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี 1. เด็กชายปพณ  ละเภท
 
1. นางพัชรินทร์  แสงมาลา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กหญิงศยามล   อาจหาญ
 
1. นางสาวกาญจน์ณภัทร   พิรพัฒน์ชาญกิจ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กหญิงกรรวี  กลิ่นพยอม
2. เด็กชายณัฐดนัย  มัธยม
 
1. นางแก้วมณี  ช้างงา
2. นางสาวกานตนา  จันทรตุลนานนท์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านองหลุ 1. เด็กหญิงจักจั่น  -
2. เด็กหญิงอลิชา  น้ำพุ
 
1. นางสาวแก้วรัตน์ภา  ประชากุล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ 1. เด็กชายธนบูรณ์  ช้างพลาย
2. เด็กชายพันธ์วริศ  พรฉัยยา
3. เด็กชายวรพล  ปลื้มโต๊ะสะอาด
4. เด็กชายวิทยา  เจตบุตร์
5. เด็กหญิงสุธิดา  ดอกรัก
 
1. นางสาววาณี  แท่นกาญจนภรณ์
2. นายอนันต์  อุดแสน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1. เด็กชายนฤดล  แสงไทยเจริญลาภ
 
1. นายผดุง  จันทร์คา
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวังด้ง 1. เด็กชายซอ   -
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อักขระ
3. เด็กชายวรัญญู  -
 
1. นายวรรณยุทธ์  ดาบแก้ว
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดงเสลา 1. เด็กหญิงจิณสิตา  ท้าววิบูลย์
2. เด็กหญิงสมฤดี  ศรีสุวรรณมาลา
3. เด็กหญิงอภิชญา  จิตรีเนื่อง
 
1. นางสาววรรณี  บุญสัญ
 
11 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวีรศิลป์ 1. เด็กหญิงณวรารัตน์  จงเชิดชูแดน
 
1. นางปติพร  ฉันทปราโมทย์