สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 75 เงิน 11 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย (พิริยะประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายขวัญมา  อินทรโสภา
2. เด็กหญิงญาดาวดี  ลายนอก
3. เด็กหญิงปนัดดา  สุกร
 
1. นางสาวขวัญตา  มีพันธ์ศรี
2. นางสาวธันย์ชนก  โพธิ์ทอง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย (พิริยะประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายกฤษฎา  ผดุงกิจ
2. เด็กชายธีรพัฒน์  บัวทอง
3. เด็กชายวีระวัฒน์  แซ่เตียว
 
1. นายปรีชา  สวนสำราญ
2. นางสาวจิราพร  ตันพิริยะกุล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 61.08 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองกรด 1. เด็กชายธันยวิชญ์  ศรีสังวรณ์
2. เด็กชายสุทธิศักดิ์  บุตรเกตุ
 
1. นายนิธิพัส  พงศ์พรพสุ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กชายปกรณ์  แสงทอง
2. เด็กชายภูภูมิ  แสงทอง
3. เด็กหญิงสไบนาง  แสงทอง
 
1. นางสาวฑนาวัน  คงทน
2. นางกาญจนา  คงสิน
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 72 เงิน 8 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 1. เด็กชายณเดช  แสงทอง
2. เด็กชายธนภัทร  บัวรอด
3. เด็กชายปริญญ์  แสงทอง
 
1. นางศิริพร  คูประชามิตร
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79 เงิน 12 โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 1. นายบูรณ์พิภพ  ยุทธเสนีย์
2. เด็กชายศิวกร  วิเศษสิงห์
3. นายอธิกร  เชาว์ภาษี
 
1. นางประภา  สัปปุริสสกุล
2. นางอำพร  บ้งชมโพธิ์