สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. นายแอทิกอ  -
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ 1. เด็กหญิงมาวิน  -
2. เด็กชายแบ็ก  -
 
1. นางชม้าย  ชูวงษ์วิชช
2. นางละอองดาว  อ่อนยิ้ม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 72 เงิน 9 โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงThet May Min Shin  -
2. เด็กหญิงกุสุมา  สุนัน
3. เด็กหญิงจรรยา  ธรรมอยู่
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศิลาทอง
5. เด็กชายจิรภัทร์  ไทรสัขณรงค์
6. เด็กหญิงจีรณา  -
7. เด็กชายชนะ  -
8. เด็กหญิงชมพู่  -
9. เด็กหญิงชลิดา  -
10. เด็กหญิงซันลี  -
11. เด็กหญิงดรุณี  -
12. เด็กชายตะวัน  -
13. เด็กชายทยากร  ดวงจันทร์
14. เด็กหญิงทองนิสา  มาทอง
15. เด็กชายนิเวศ  -
16. เด็กหญิงบุญดี  -
17. เด็กหญิงมาริสา  -
18. เด็กชายศิวการณ์  สังขภัสสร
19. เด็กหญิงอัลฟา  -
20. เด็กชายอิมมานูเอล  -
21. เด็กชายเซวา  -
22. เด็กหญิงเดลี่  -
23. เด็กชายเมธา  ปิงมูล
24. เด็กชายเอชราห์  เสดวงชัย
25. เด็กหญิงแอน  -
 
1. นายธรรมเนียม  มะโนรัตน์
2. นายเลอมาน  ธรรมอยู่
3. นางราตรี  ยอดอานนท์
4. นางสาวโอลีน  ยอดอานนท์
5. Mrs.Lindsey Marie  Monroe
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81.33 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี 1. เด็กหญิงพอเกอะมุยดี  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางเพ็ญจันทร์   สีมา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ 1. เด็กชายแหลม  -
 
1. นายนพรัตน์  น้อยหนู
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 10 โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กหญิงกนกพร    ตุ้มสี
2. เด็กชายปิว  -
3. เด็กหญิงสายรุ้ง   อินทร์คำ
 
1. นายสมชาย   พูลสวัสดิ์
2. นางมาลี   พูลสวัสดิ์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ 1. เด็กชายชาย    โพธิ์เย็น
2. เด็กหญิงนฤมล  ปัญญาถิ่น
3. เด็กหญิงสุภา  -
 
1. นางมาลี   พูลสวัสดิ์
2. นายสมชาย   พูลสวัสดิ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 6 โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 1. เด็กชายชัย  -
2. เด็กชายสมชาย 1  -
 
1. นายภาณุพงศ์  มุ่นพลาย
2. นางเกศฤทัย  คำษร
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1. เด็กชายมนตรี  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายวรกานต์  กลิ่นไกล
3. เด็กชายวินทูนาย  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายยอดชาย  จันทร์สว่าง
2. นางปัญญาพร  ขันทะมา