สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. กาญจนบุรี เขต 4

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 โรงเรียนบ้านหนองขอน 1. เด็กหญิงจิตรา  อาสาสี
2. เด็กชายนัทดนัย  จันทร์สมโภชทวี
 
1. นายกรรมสิทธิ์  พงษ์ไพบูลย์
2. นายสมเกียรติ  บุญขาว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 77.87 เงิน 6 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 1. เด็กชายกิตติภัฏ  หมอยาดี
2. เด็กชายณัฐพล  บุญตา
 
1. นายวัฒนา  กาญจนบูรพา
2. นายนิทัศน์  เชียงทอง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 1. เด็กชายจิรายุศ  ยิ้มละไม
 
1. นางพูลศรี  สายกระสินธุ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79.08 เงิน 10 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 1. นายกฤษฎา  เชื้อดี
2. เด็กชายประกอบ  ผาภูธร
3. นายพรชัย  ล่านาลาว
4. เด็กชายพศุตย์  ใจซื่อ
5. เด็กชายมงคลชัย  อินคง
6. นายมนตรี  วงษ์จันทร์
7. เด็กชายสุริยนต์  เขียนสา
8. นายอมรเทพ  สุวรรณสิงห์
 
1. นายพงษ์พิทักษ์  ทุพลชัย
2. นายยงยุทธ  นาครำพา
3. นายปรีชา  สมบัติวงศ์
 
5 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านพุรวก 1. เด็กชายสัมพันธ์  ทองเชื้อ
2. เด็กชายอติเทพ  สระทองแก้ว
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางอุษา  นิยมธรรม
2. นางสาวขวัญดาว  มาลัย
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.5 ทอง 12 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 1. เด็กหญิงชลธิตา  เหลืองวิไล
2. เด็กหญิงทัศนี  อยู่หลาบ
3. เด็กหญิงเมธาวี  แซ่ตัน
 
1. นางสาวสายฝน  ขำเขมร