สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ปราจีนบุรี เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงณัฐนรี  อัตต์สินทอง
 
1. นางสาวนันทภัค  สุขสุภี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80.66 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงมนัญชยา  เรณูรัตน์
 
1. นางวนิดา  แก้วกาสี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กหญิงทองประกาศิษญ์  เขียนแก้ว
 
1. นางบุญธรรม  ผาสุข
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85.8 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 1. เด็กหญิงณัฐชยา  นวลสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  น้ำทรัพย์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ยาจันทา
4. เด็กหญิงสรินญา  มัจฉา
5. เด็กหญิงเมธาวดี  นาคสุข
 
1. นายทัศน์พล  วรอิสรีย์
2. นางประภาวัลย์  วรอิสรีย์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 81.67 ทอง 11 โรงเรียนวัดลำดวน 1. เด็กหญิงจันทิมา   ใจอุ่น
 
1. นางรัมภาพร  ใจผ่อง
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.67 เงิน 8 โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  พิมพ์หงษ์
2. เด็กชายเฉลิมพล  ช่างประดับ
 
1. นางสายทอง  มณีเชษฐา