สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ปราจีนบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พินิจงาม
2. เด็กหญิงกุลงา  บุญเตือน
3. เด็กหญิงปิยะพร  แก่นทองแดง
4. เด็กหญิงรุ่งระวิน  แก่นทองแดง
5. เด็กหญิงวิลาวัณย์  วิชัยศรี
6. เด็กหญิงอารยา  หมวดผา
 
1. นายสมพร  สินกั่ว
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81.33 ทอง 11 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แพนชัยสงค์
2. เด็กหญิงนริศรา  ผุดผ่อง
3. เด็กหญิงวรรณิกา  สมอน
 
1. นางสาวอภิญญา  เปี่ยมประเสริฐ
2. นางสำรวย  บุญสุทธิ์