สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ปราจีนบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.4 เงิน 11 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ขาวกบินทร์
2. เด็กหญิงวรัญญา   คองสันเทียะ
3. เด็กหญิงสุทรียา   ทาสี
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ไข่เงิน
5. เด็กหญิงอริสรา  แซ่ลี้
 
1. นางวันเพ็ญ  ธนูปกรณ์
2. นายวัชรพงษ์  ธนูปกรณ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.8 เงิน 8 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงจุฑาพร  นนฤาชา
2. เด็กชายดลณกร  แววนำ
3. เด็กหญิงประวรรณรัตน์  เรืองสา
4. เด็กหญิงสุภาพร  ใจร้อน
5. เด็กชายเกียรติภูมิ  ผานิล
 
1. นายรติสัยน์  ธนะปาละ
2. นางฉัตรสุดา  ธนะปาละ
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79.67 เงิน 11 โรงเรียนบ่อทองวิทยา 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  คำมุก
 
1. นายฉัตรชัย  มานะกิจ