สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วสระแสน
 
1. นางสาวจันทิมา  เดชเพิ่มสุข
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 72.2 เงิน 10 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 1. เด็กหญิงฐิติมา  พรมมิน
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ยอดเมือง
3. เด็กชายอดิศักดิ์  คงสมลาภ
 
1. นางสาวกิติยาภรณ์  พุงไธสง
2. นางสาวสุรีย์รักษ์  หิรัญแย้ม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงยุวดี   คำสอน
 
1. นางสาวศิรกรานต์   อ่อนจีระ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 1. เด็กชายชวนินทร์  กันศิริ
2. เด็กชายวศิน  พืชจันทร์
 
1. นางรัตนา   บุศราคำ
2. นายไพล๊อต   บุศราคำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67.36 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ชุมแสง
2. เด็กชายเนติพงษ์  พิมพ์แบบบัว
 
1. นางภรณี  สุวรรณทรัพย์
2. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  แข็งงาน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 1. เด็กหญิงกอบทอง  เจือมณี
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขเวที
3. เด็กหญิงครองขวัญ  อินรัสมี
4. เด็กชายจิรวัฒน์  จงเกื้อตระกูล
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  สวัสดี
6. เด็กชายชลนที  ใจจาน
7. เด็กชายณัฐพงษ์  อรัญคีรี
8. เด็กหญิงธนภรณ์  กรอบบาง
9. เด็กชายธนรัตน์  เกิดปลั่ง
10. เด็กชายนัฒชัย  เรืองสว่าง
11. เด็กชายพศพร  ก่อวงษ์
12. เด็กหญิงภาวิมาศ  เศวตพันธ์
13. เด็กหญิงมนภัทร  ปานสมพงษ์
14. เด็กหญิงรันตการณ์  คำแก้ว
15. เด็กชายวทัญญู  นาคทองอินทร์
16. เด็กชายวรภัทร  สว่างเมฆ
17. เด็กชายสุวัฒน์  ยิ้มสวัสดิ์
18. เด็กชายอภิชาติ  นึกชอบ
19. เด็กหญิงอภิศรา  ขันขาว
20. เด็กชายเอกรินทร์  ศรีชารส
 
1. นางสาวณัฐชา  มังกะลัง
2. นางวนิดา  มังกะลัง
3. นางจงจิต  กสิพันธ์
4. นายมานพ  สุขเกษม
5. นางสาวปรานี  อินทผล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายปุณณวิช  ศิริอารยะพันธ์
2. เด็กหญิงวริศรา  จันทรวงศา
 
1. นางอัจฉรีย์  คงเจริญเขตต์
2. นางวรรณี  สงวนทรัพย์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายธนวัฒน์ทศพร  จันทร์อ่อน
 
1. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงพรณุภา  มีชูเกศ
 
1. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงชลธิชา  กรีวิเวก
 
1. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมเหยงค์ 1. เด็กหญิงภาศิริ  ศรีจันทร์
 
1. นายสุขเกษม  รัชนีกร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  หงส์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงชญานิน  มีชูเกศ
3. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
4. เด็กหญิงชลธิชา  กรีวิเวก
5. เด็กชายชัชชัย  ศรีอ่อน
6. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  งามนิมิตร
7. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
8. เด็กชายธนวัฒน์ทศพร  จันทร์อ่อน
9. เด็กชายธีรภัทร  เมืองขุนทด
10. เด็กหญิงนงลักษณ์  บุญยืน
11. เด็กชายนวมินทร์  คามีศักดิ์
12. เด็กหญิงปาณิศรา  รัชชุรัตน
13. เด็กชายสิทธินนท์  ช่างเรือนกุล
14. เด็กหญิงเกศราพร  ตรีคงคา
15. เด็กชายเจษฤทธิ์  บำรุงวงษ์
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
3. นายไชยวัฒน์  ขันธจินดา
4. นายวรพงษ์  พุ่มพฤกษ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 1. เด็กชายสหัสวรรษ  ธรรมชีพ
 
1. นางสาวดุสิตา  ปอสุวรรณ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเปรมฤทัย 1. เด็กหญิงปวีณ์กร  เถรแก้ว
 
1. นายมงคล  ดาดวง
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงธนวรรณ  หาวิธี
2. เด็กหญิงพัชรี  แพงหนู
3. เด็กหญิงภัทราพร  บูรณะพิมพ์
4. เด็กหญิงมิณฑาลักษณ์  ชื่นพิมาย
5. เด็กหญิงวริศรา  เสนาพร
6. เด็กชายอภินันท์  จันทร
7. เด็กหญิงอรพรรณ  ไกลที่พึ่ง
8. เด็กหญิงอรไพลิน  โตทอง
 
1. นางสาวอรนุช  มีเงิน
2. นางชญาดา  ปุยอ๊อต
3. นางสาวชุดารัตน์  ประพันธ์ศิลป์
4. นางสาวลัดดาวัลย์  รุมรัตน์
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 8 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 1. เด็กชายธวัชชัย  โตอินทร์
2. เด็กชายนัตพร  โพธิกุล
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  ทองชัด
4. เด็กหญิงบุศยรัตน์  เหมือนสิทธิ์
5. เด็กหญิงพรรณราย  จันทร์ศิริ
6. เด็กหญิงลลิตา  ดีนิยม
7. เด็กหญิงวรรณวิสา  เอี่ยมพ่อค้า
8. เด็กชายวรุฒม์  นนทัพละ
9. เด็กหญิงสุกัญญา  สอนนา
10. เด็กหญิงสุชาดา  ชื่นฤดี
11. เด็กหญิงสุณิสา  บุญมาก
12. เด็กหญิงอรสา  ดาวโรยรัมย์
13. เด็กหญิงอัญชลี  มูลเอก
14. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พรมเมตตา
 
1. นางพัชรินทร์  สีสด
2. นางสาวกนกวลี  ขุมทรัพย์
3. นางบังอร  จันทร์ศักดิ์
4. นายกิตติเทพ  เทพพุทธางกูร
5. นางสาวอารมย์  ผุดผ่อง
 
17 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.67 เงิน 6 โรงเรียนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 1. เด็กชายจักรี  กสินานนท์
2. เด็กชายธนพร  หาโกสุม
 
1. นายปกร  วิชัยรัมย์
2. นางสาวธนวรรณ  ทองคำสุก
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 87.6 ทอง 8 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกลมชนก  กลิ่นธูป
2. เด็กชายฑิฆัมพร  หิรัญโรจน์
3. เด็กหญิงธัญญานุช  กลิ่นจันทร์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิมพ์ขารี
5. เด็กชายภูเบศ  โยมภูเวียง
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  จำคำ
 
1. นายนฤพงษ์  พิมพ์ทอง
2. นางสาวปริศนา  ประสงค์
3. นายสมโภชน์  ฉุยฉาย
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนภักสร  ไพรสุวรรณ
2. เด็กหญิงพรนภา  ฝังแก้ว
3. เด็กหญิงวรรณิษา  เจียมสกุล
4. เด็กชายสมศักดิ์  สุขเฉลิมศรี
5. เด็กหญิงสิริลักษณ์  พืชชนะ
6. เด็กหญิงเจริญศรศุกร์  ตะวันเที่ยง
 
1. นายนฤพงษ์  พิมพ์ทอง
2. นางสาวสมศรี  เริงสังข์
3. นางมลฤดี  มีวุฒิสม
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92.16 ทอง 6 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทองบาง
2. เด็กหญิงนฤมล  ธรรมสินธุ์
3. เด็กหญิงพริบพันดาว  โกมินทร์
 
1. นายสุวิท  มหานิยม
2. นายสุมิตร  สีมาพล
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอินกัลยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สีอ่อนลุด
2. เด็กหญิงจิราพร   ลินลาด
3. เด็กหญิงศรุตา  เปรมศิริ
 
1. นางละเอียด  เรืองหิรัญ
2. นางสาวจินดา  พรประสิทธิ์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กชายชัยชนะรัตน์  ไพรสุวรรณ
2. เด็กชายนัทธพล  บุญทัน
3. เด็กชายมนตรี  รุจิจิตร
 
1. นายนฤพงษ์  พิมพ์ทอง
2. นายบุญเลิศ  เพชรมณี
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงดวงเนตร  เรืองโอชา
2. เด็กหญิงนัฐพร  อยู่เทศ
3. เด็กหญิงพัชริดา  แสงประกาย
 
1. นายสมโภชน์  ฉุยฉาย
2. นายนฤพงษ์  พิมพ์ทอง
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 76 เงิน 9 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 1. เด็กหญิงวันวิสา  ช้อยผดุงศักดิ์
 
1. นางศิริดาวรรณ์  ขาวแดง
 
25 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 95 ทอง 6 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กชายธนกร  ด้วงประยูร
2. เด็กชายสรศักดิ์  ร่วมญาติ
3. เด็กหญิงอรปรีญา  เปรมสุข
 
1. นางสาวเขมิกา  สาธร
2. นางศิวัตรา  พลรักษ์
 
26 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 1. เด็กชายชุติพงษ์  หอมทรัพย์
2. เด็กชายศรายุทธ  ขาวผ่อง
3. เด็กชายสุรชัย  พรมเภา
 
1. นายอนุชา  กระจ่างฉาย
2. นายสุมิตร  สีมาพล