สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) 1. เด็กหญิงปิยะพร  สระศรีชล
 
1. นายวีระพล  ไวยมิตรา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม 1. เด็กหญิงชนากานต์  บานแย้ม
2. เด็กหญิงนรีกานต์  พานจันทร์
3. เด็กชายหรันย์  เหมะนิล
 
1. นางสาวจำลอง  แสงทอง
2. นางกุลวดี  อัศวเสนา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  พรหมภักดี
 
1. นางสนธยา  สำรวยผล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 86.6 ทอง 7 โรงเรียนวัดคู้สลอด 1. เด็กหญิงกาญจนา  ชัยประภา
2. เด็กหญิงกาญจนา  หมอกสีนาค
3. เด็กหญิงจิราพรรณ  นรชาญ
4. เด็กชายธีรภัทร  เมืองสมบัติ
5. เด็กหญิงนาตยา  ตรีคงคา
6. เด็กชายพงศ์พัฒน์  โกมลวาณิช
7. เด็กหญิงวนิตา  โอกาศ
8. เด็กชายวายุพัฒน์  เทียนบูชา
9. เด็กหญิงสุชาดา  ไกรพจน์
10. เด็กหญิงสุนันทา  พูลทรัพย์
11. เด็กชายเจษฎากร  ทรัพย์พันธ์
 
1. นายปานศักดิ์  กำเนิดแก้ว
2. นายประจวบ  ชัยประภา
3. นายวิษุวัต  ข้อสว่าง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโสภณเจติการาม 1. เด็กหญิงกัณญณัฐ  ธาราพุฒิ
2. เด็กหญิงฐิดาภรณ์  เนียมบรรธุ
3. เด็กหญิงณัชธิดา  ตรีสุทธิตรา
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  เลื่อมใส
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขสงวน
6. เด็กหญิงดวงกลม  อุทุมพร
7. เด็กหญิงดวงพร  บุญสม
8. เด็กหญิงทิพวรรณ  พรหมภักดี
9. เด็กชายนพรัตน์  ปิ่นสุข
10. เด็กชายนพรัตน์  ประสาน
11. เด็กหญิงนริศรา  อ่อนสำลี
12. เด็กชายปภังกร  คุณประเสริฐ
13. เด็กหญิงพรธิดา  เจริญผล
14. เด็กหญิงพลอยลดา  สิทธิธนพันธ์
15. เด็กหญิงวรรณวดี  ทรัพย์ประดิษฐ์
16. เด็กชายวัลลพ  หลีกระโทก
17. เด็กหญิงศรัญญ่า  ทองสืบสาย
18. เด็กหญิงศิตาภรณ์  จันทร์ฮาด
19. เด็กหญิงสมใจ  วงษ์สงฆ์
20. เด็กชายไพโรจน์  เนื่องภุมพร
 
1. นางสนธยา  สำรวยผล
2. นางวัชราภรณ์  จันทรวิบูลย์
3. นางมีนา  ขันทราม
4. นางสาวสุดายุ  วงศ์สงฆ์
5. นางสาวปวันรัตน์  สำราญใจ
6. นางสุรัชนา  มีใย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 1. เด็กหญิงจันทิมา  ชัยยา
2. เด็กหญิงจิราพร  ไตรพัฒน์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปะวันนา
4. เด็กชายชัยณรงค์  ศรีบุญเรือง
5. เด็กหญิงณัฐวิภา  ดอกแถมกลาง
6. เด็กหญิงทินรดา  กาสิน
7. เด็กชายธนดล  พันสวัสดิ์
8. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ทรัพย์พืช
9. เด็กหญิงธัญรดา  ขวัญแก้ว
10. เด็กชายธีรนาถ  ขาวพวง
11. เด็กชายนนทวัฒน์  วุฒิพักตร์
12. เด็กหญิงนาฏธยาส์  ไสยสุภีย์
13. เด็กชายบุญเกิด  คลทา
14. เด็กหญิงบุษกร  ประทุมทอง
15. เด็กหญิงปทุม  ผลเจริญ
16. เด็กหญิงปวีณา  ภูยอดตา
17. เด็กหญิงปิยะมาศ  อ่อนศรี
18. เด็กชายปิยะวัฒน์  หล่อสำราญ
19. เด็กหญิงพรทิพย์  จันทร์แพน
20. เด็กหญิงพรธิรา  สุขกายา
21. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญล้อม
22. เด็กหญิงพิชญาภา  ดวงโสม
23. เด็กหญิงพิมพา  กือสันเทียะ
24. เด็กหญิงพิมพิศา  ด้วงประสิทธิ์
25. เด็กหญิงพิยดา  ดอกคำ
26. เด็กหญิงสุดารัตน์  รสหอม
27. เด็กหญิงสุพัตรา  หวายสันเทียะ
28. เด็กหญิงสุมินตรา  เกษตร
29. เด็กชายสุรศักดิ์  จำปาทอง
30. เด็กหญิงอนัญพร  แก้วพราย
31. เด็กชายอัมรินทร์  สินรัตนะ
32. เด็กชายอำพล  พุฒิสาร
33. เด็กชายอิทธิพัทธ์  กองเวที
34. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ชนะชาติ
35. เด็กชายเจษฎา  โจมทอง
 
1. นายณรงค์  ชุ่มโชคดี
2. นางสาวศิริพร  ไชยชมภู
3. นายลำเพย  เย็นมนัส
4. นางมนชิดา  ไกรไธสง
5. นางบุญนำ  ปลื้มปัญญา
6. นางสาววนิดา  เปรมใจ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทอารี (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 289) 1. เด็กหญิงปิยะพร  สระศรีชล
 
1. นางสาวอลงกรณ์  สิมลา