สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พะเยา เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76.6 เงิน 9 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงศิริวิมล  ถูกจิต
2. เด็กหญิงสุฤทัย  วงค์ก๋า
3. เด็กหญิงสุวรรณี  พรหมสังข์
4. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ปงนิกร
5. เด็กหญิงอาทิตติยา  ถึงการ
 
1. นางโสภา  จันทร์ถนอม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านร่องห้า 1. เด็กหญิงกุลฑีรา    เมืองสวัสดิ์
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ตาสิทธิ์
3. เด็กหญิงจตุพร  นามหาไชย
4. เด็กหญิงจรัญญา    เกษรพันธุ์
5. เด็กหญิงฐิติวรรณ  นันชนะ
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  เครือวงศ์ปัน
7. เด็กหญิงดวงกมล  ปงนิกร
8. เด็กหญิงนันทิกานต์  ไก่งาม
9. เด็กหญิงภัทรจิรา  เกริกชาญวรกุล
10. เด็กหญิงอนันตญา  ทานหิรัญ
 
1. นางพิศมัย    เตชะกุลวณิชย์
2. นายสมพงษ์  ศิริภัทรางกูร
3. นายณยศ  ถูกจิตต์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กหญิงชนากานต์  ก๋าอินตา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ยศแผ่น
 
1. นายสนิท  ปิงวงศ์
2. นางสาวประภาศิริ  เสียงห้าว
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 9 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วงศ์บุตร
2. เด็กหญิงจรรยารัตน์  วงศ์สิงห์
3. เด็กหญิงชลทิชา  โพธิอัมพล
4. เด็กหญิงดวงฤทัย  ก๋าแก้ว
5. เด็กหญิงธนัชญา  บุญสารวัง
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์  วงศ์จอม
7. เด็กหญิงปิยภรณ์  นาแพร่
8. เด็กหญิงมยุรี  ปิติ
9. เด็กหญิงมุจิรา  อุดใจ
10. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  รัตนกุลบุตร
11. เด็กหญิงวนัชพร  ภูหัวตลาด
12. เด็กหญิงวรรณภา  แซ่ลิ้ม
13. เด็กหญิงวิภาดา  ใจบุญทา
14. เด็กหญิงศิริพรรณ  เป็งปัน
15. เด็กหญิงอรจิตรา  นำพล
16. เด็กหญิงเหมือนฝัน  พันธ์สืบ
 
1. นายวรพัทธ์  คำมีพัทธรัตน์
2. นายชิตินทรีย์  สุภโกศล
3. นางสาวอุไร  มอญแก้ว
4. นางสุพร  กันทะวัง
5. นางมยุรี  คำวังจันทร์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70.33 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กหญิงวรรณพร  ยังมั่ง
 
1. นางสาวละเอียด  ฝอยทอง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านต๋อม 1. นายณัฐพงศ์  ใจแน่น
2. นางสาวธาวินี  ต่อมดวงแก้ว
 
1. นางจารุภัทร  เหล่ารักผล
2. นางปานเลขา  สารศรี
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81.5 ทอง 11 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  สุนันต๊ะ
2. เด็กหญิงพัชวี  ทองคำ
 
1. นายสมยงค์  บุญวราเดชา
2. นายกานตเชษฐ์  ถาคำ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91.66 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแม่จว้า 1. เด็กหญิงธัญรดา   จันทร์ศรี
2. เด็กหญิงพิชนาฏ   ปินตาเป็ง
3. เด็กชายวิศวะ  ธรรมยืน
 
1. นายประสงค์  อาจหาญ
2. นางเกศรินทร์  สายกง
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก 1. เด็กหญิงพรญาณี  อาทิใจ
 
1. นางขวัญตา  วีระตา
 
10 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 7 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 1. เด็กชายทศพร  ทองวิไลพรรณ
2. เด็กชายวุฒิกร  แย้มศรี
 
1. นางสาวพิมลพรรณ   เพียรการ
2. นางธัญธิดา  หัวนา
 
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านป่าตึง 1. เด็กชายสิทธิชัย  ปันอินทร์
2. เด็กหญิงเนตรนภา  คำไพโรจน์
 
1. นางปวีณา  บุญวงศ์
2. นางอำเพียร  รัตนกุล