สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พะเยา เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบอน 1. เด็กหญิงประกายวรรณ  ไช่
 
1. นางสายฝน  ภิญโญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 4 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงปพิชญา  มัฆวาฬ
 
1. นางจินดา  ยะแสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) 1. เด็กหญิงพิมผกา  ประชามิ่ง
 
1. นางอรุณศรี  พรหมชาติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านยางขาม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทนทาน
 
1. นางนุชศิริ  สุวรรณกุล
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฮวก 1. เด็กหญิงกฤษณา  หน่อหล้า
2. เด็กชายกวินภพ  บุญโลย
3. เด็กชายธารี  โต๊ะกลม
 
1. นายเอกรัตน์  กันทะเนตร
2. นางสาวเยาวรัตน์  ยอดแก้ว
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 50.33 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กชายรัชภูมิ  ขาวสอาด
2. เด็กชายสิรภพ  พุทธอาสน์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ไชยเนตร
2. นางพรเพ็ญ  กันทะเนตร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน 12 โรงเรียนคุณากรวิทยา 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  ชูศรีวาส
 
1. นางขนิษฐา   เลิศวงศ์รัตนกุล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงพิลาอร  แซ่ลี
 
1. นางสุพัตรา  สมฤทธิ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระ 1. เด็กชายดลณฤทธิ์  ฟ้าแลบ
 
1. นายณัฐวุฒิ  กวาวหนึ่ง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบุญยืน 1. เด็กหญิงทอน   ลุงซู้
2. เด็กชายบ๊วย   จั่นตี่
3. เด็กชายยี่   ลุงซู้
 
1. นายสัมพันธ์  เครือมูล
2. นางวิไลวรรณ  ทิวาศิริ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบุญยืน 1. เด็กชายธนภัทร  งามตา
2. เด็กหญิงธนัญญา  ธรรมขัน
3. เด็กหญิงเอ้ย   ลุงซู้
 
1. นายสัมพันธ์  เครือมูล
2. นางแสงเทียน  บุญเป็ง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 82 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) 1. เด็กหญิงสุจิรา  ขันทะวงค์
 
1. นางพนม  บุญศรีโรจน์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านยางขาม 1. นายดุลยวัต  โวหาร
 
1. นางนฤมล  สุขใสบูลย์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านยางขาม 1. นายดุลยวัต  โวหาร
 
1. นางนฤมล  สุขใสบูลย์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 1. เด็กหญิงออมสิน  ใจสุข
 
1. นางสิเนหา  ชัยสุวรรณ์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 70.4 เงิน 10 โรงเรียนบ้านร่องส้าน 1. เด็กหญิงกัลยากร  ใจคำ
2. นางสาวนิธิกาญจน์  คำวัง
3. นางสาวน้ำฝน  พรรณขาม
4. นางสาวศิรินภา  เมตคำ
5. นางสาวสุชาวลี  เทพรักษา
 
1. นายวีระวัฒน์  เอี่ยมละออ
2. นางสาวจันทร์สาย  เวียงคำ
 
17 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลเวียงลอ 1. เด็กหญิงทัศนันท์  บัวปลอด
2. เด็กหญิงเนตรนภา  เนานวล
 
1. นายอรุณ  ร่มแก้ว
2. นางสุชัญญ์ญา  นงนุช
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่น้ำเงิน 1. เด็กหญิงจาริยา   สาริวงศ์
2. เด็กหญิงนัฐริกานต์  พุทธรักษา
3. เด็กหญิงวรนันท์  ทัศนธรรม
 
1. นายสุนทรา  ปาละวงษ์
2. นางปราณี  สุขศรี
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 7 โรงเรียนบ้านดู่ 1. เด็กหญิงสิริญญา  เลิศฤทธิ์ปัญญากุล
2. เด็กชายอัครวัฒน์  มาจิตตะ
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  ซื่อสัตย์
 
1. นางวิไลวรรณ  เครือมูล
2. นางศรีทอง  อินถา
 
20 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 1. เด็กชายณัฏฐชาติ  แซ่ซ้ง
2. เด็กหญิงมารียา  พรมไชย
3. เด็กชายศิวนาถ  แก้วเมืองมูล
 
1. นางจุฑารัตน์  เบญจาภิวัฒน์
2. นางศิริรัตน์  เวียงคำ
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 79.33 เงิน 5 โรงเรียนบ้านร่องย้าง 1. เด็กหญิงวริษา  ทำละเอียด
 
1. นางสุชาดา  จันทะวงศ์
 
22 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 61.98 ทองแดง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 1. นายชัยชาญ   คำลือ
2. นายธีรเดช  คำลือ
3. นางสาววิชญาดา   คำบุญเรือง
 
1. นางอำพรรณ  รัตนแพทย์
2. นางสาวพยอม  มั่งมูล
 
23 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 1. เด็กชายไกรวิน  แสงแก้ว
 
1. นางภาดี  แตโช
 
24 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสถาน 1. เด็กชายนาวิน  ผาดอน
 
1. นายพรศักดิ์  บรรเทาทุกข์
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจุน 1. เด็กชายฐณะวัฒน์   ต๊ะจักร
2. เด็กชายเดชศดานันท์  ศรีวรรณา
 
1. นางสาวสุภัสสร  สมศรี
2. นางอารีย์  ศศิภัทรกุล