สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พังงา

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85.33 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กหญิงอริสรา  แสงเงิน
 
1. นางสาวเสาวนีย์  โบบทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีตะกั่วป่า 1. เด็กหญิงดารณี  นิรกุล
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ราชมณี
 
1. นางสาวศศิวรรณ  อิ๋วบำรุง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคุรอด 1. นางสาวกัญญารัตน์  อดทน
2. นางสาวสาวิตรี  ฝนทอง
3. นางสาวสุพัตรา  ชีวะ
 
1. นางอภิรดี  สิทธิดำรงค์
2. นางสาวอ้อมทิพย์  ดุลยเกษม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนวัดโคกสวย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองมี
 
1. นายวิชัยรัตน์  หีมปอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดโคกสวย 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  มะโนรักษ์
2. เด็กชายบริรักษ์  ลัวะตื้น
 
1. นายวิชัยรัตน์  หีมปอง
2. นางยินดี  เกื้อผล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโคกสวย 1. เด็กชายณัชคมสัณ  ตรีพักตร์เจริญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภู่สวัสดิ์
 
1. นายวิชัยรัตน์  หีมปอง
2. นางยินดี  เกื้อผล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านท่าสนุก 1. เด็กหญิงซันนียะร์  จันเจือ
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ศรีมั่น
3. เด็กหญิงศิรินุช  ผลผดุง
4. เด็กหญิงอังคณา  แสงสาด
5. เด็กหญิงเมริษา  ประมวลศิลป์
 
1. นางนิตยา  ชำนาญนา
2. นายเอกลักษณ์  สมบัติบุญ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 83.2 ทอง 7 โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กชายกฤษฎา  มีทอง
2. เด็กหญิงจันทิมา  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขเจริญ
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หนูนุ่ม
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อรรถมานะ
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เสมรอด
7. เด็กหญิงลักขณา  แซ่เขา
8. เด็กหญิงสุภาวดี   ผั้วผดุง
9. เด็กหญิงอนัญญา  โปร่งพันธ์
10. เด็กหญิงอาภัสรา  ทองสง
 
1. นางภัทรานิษฐ์  สุทธิโรจน์รัชกุล
2. นางพวงทอง  วิจิตรพันธ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงภัทรากูล  ชลหัตถ์
 
1. นายกมลพันธ์  งานแข็ง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ชะวาจิตร
 
1. นางสาววราลี  หลีประเสริฐ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงชญาดา  อุส่าห์การ
 
1. นายกมลพันธ์  งานแข็ง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงเนตรนภิส  หมันการ
 
1. นางสาววราลี  หลีประเสริฐ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงฟารีด้า  วาหะรักษ์
 
1. นางสาววราลี  หลีประเสริฐ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนใหม่ 1. เด็กชายวรวิทย์  หมื่นระย้า
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชูชีพ
 
1. นางสาวนันทิยา  อิฐเกิด
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  หมันการ
 
1. นางสาววราลี  หลีประเสริฐ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบางม่วง 1. เด็กชายภาสุ  เดชวรดำรงค์กุล
 
1. นางมนัสนันท์  พรหมสุวรรณ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว 1. เด็กหญิงธนัญญา  เรืองเนตร
 
1. นายโอม  ชดช้อย
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านบางม่วง 1. เด็กชายภาสุ  เดชวรดำรงค์กุล
 
1. นางมนัสนันท์  พรหมสุวรรณ
 
19 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76.8 เงิน 7 โรงเรียนอนุบาลพังงา 1. เด็กชายคมกริช  จินดาพล
2. เด็กชายณัฐพงศ์  กสิบาล
 
1. นายกิตติพงษ์  พลภักดี
2. นางสาวสาลินี  เกลี้ยงเกลา
 
20 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กชายพิสิฐพงศ์  ปล้องเกิด
2. เด็กชายอรรถนนท์  นาคเพ็ง
 
1. นายราชัน  ปัญญาจันทร์
2. นางณัฐพร  แซ่หลี
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคุรอด 1. เด็กหญิงนันธิดา  แสนทวีสุข
2. นางสาวภาสินี  ศรีสมุทร
3. เด็กชายสมมิต  พรมแสงจันทร์
 
1. นางอภิรดี  สิทธิดำรงค์
2. นายวิชิต  บุญณมี
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.67 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าสนุก 1. เด็กหญิงทอขวัญ  ไร่ใหญ่
2. เด็กหญิงนันทกานต์  สตามัน
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ก้าหรีมการ
 
1. นายธีรเดช  ธัญรส
2. นายพัสกร  ชูเลื่อน
 
23 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 8 โรงเรียนอนุบาลช้าง 1. เด็กหญิงสุพพตา  คงสง
 
1. นางกฤติพร  ร่วมใจ
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 11 โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กชายชัยยุทธ  นิลรัตน์
 
1. นางวดาพร  รัศมี
 
25 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กหญิงสุทธิรัตน์  ทองวิจิตร
 
1. นางวารุณี  พ่านปาน
 
26 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 8 โรงเรียนเมืองพังงา 1. เด็กหญิงจิดาภา  ดาวัลย์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  บุญฮก
 
1. นางนวลักษณ์  โยมเนียม
2. นางวดาพร  รัศมี
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนคุระบุรี 1. เด็กหญิงกษมา  บางกาก
2. เด็กชายชาญชัย  ทับเนียม
3. เด็กชายวีรเกียรติ  แซ่ตั้น
 
1. นางสาวสุทธิลักษณ์  วังเงิน
2. นางสาวสุพัตรา  สุโทวา
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69.33 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านท่าสนุก 1. เด็กชายมงคล  อ่าวน้ำ
2. เด็กชายวีรวัฒน์  มุคุระ
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  วาหะรักษ์
 
1. นางดารณี  นันทกุล
2. นางสาววารุณี  บุญโล่ง
 
29 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.33 เงิน 6 โรงเรียนบ้านบ่อแสน 1. เด็กหญิงซุรัยยา  ประสารการ
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เขน็ดพืช
 
1. นางสาวรวิสรา  ทองเชื่อม
2. นางสาวปภัสรา   เวลาดี
 
30 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อย 1. เด็กหญิงพิมพ์นารายณ์  บัวสุวรรณ
2. เด็กชายพุทธิพงศ์  รอดทุกข์
3. เด็กชายสมมาศ  แสนสุทธิ
 
1. นายสมชาย  โภคบุตร
2. นางสุมนา  โภคบุตร
 
31 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปริง (วันครู 2500) 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทองแท้
2. เด็กชายอภิเดช  นิจอภัย
3. เด็กหญิงอมรทิพย์  บุญกานนท์
 
1. นายสมพงษ์  มุขแก้ว
2. นายนฤทัย  จิตตพันธ์