สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พัทลุง เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงพาขวัญ  บุญประกายแก้ว
 
1. นางพิมล   จันทรทิณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดหัวหมอน 1. เด็กหญิงจันทมณี  เพชรสงคราม
2. นางสาวศิริลักษณ์  พรหมอักษร
 
1. นายสุชิต  ศรีราชยา
2. นางจรรยา  ชูสุวรรณ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 75.6 เงิน 7 โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. เด็กหญิงปริชญา  เรืองศรี
2. เด็กชายยสินทร  แสงหล้า
3. เด็กหญิงศิรประภา  นวลนิรันดร์
 
1. นางขวัญธิดา  เขาไข่แก้ว
2. นางอาภรณ์  พรหมยก
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงจิรัชฌา  จันทร์ดำ
2. เด็กชายวรกฤต  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงวิรัญญา  บาลทิพย์
 
1. นางนงลักษณ์  สุขเกื้อ
2. นางพรทิพย์  อินทรภักดิ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77.75 เงิน 8 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 1. เด็กชายจุลศักดิ์  กาญจนเรืองสกุล
2. เด็กชายชินกฤต  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงลักษิกา  นวลแก้ว
 
1. นางกันยา  สินน้อย
2. นางอุบล  บุณยาดิศัย
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 47.13 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  นวนแก้ว
2. เด็กชายพลพล  สุวิรัตน์
 
1. นางสาวนุชศรา  ชุมมินทร์
2. นางสาวสุดารัตน์  วรรณโก
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77.31 เงิน 8 โรงเรียนวัดไทรงาม 1. นายณรงค์ศักดิ์  กิ้มเส้ง
2. เด็กชายเอกราช  คงผอม
 
1. นางสาวจิราวดี  ยูงทอง
2. นายโสพล   ยิ่งดำนุ่น
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  อนันตธนวิทย์
2. เด็กชายวรนน  หมวดทอง
 
1. นางสุรพา  อ่อนศรีแก้ว
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 83.2 ทอง 7 โรงเรียนวัดลานแซะ 1. เด็กหญิงกัญชพร  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงจันทกานติ์  หอยนกคง
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  กาแก้ว
4. เด็กหญิงพชรมน  คงพูล
5. เด็กหญิงพฤฒิตา  สงคง
6. เด็กหญิงภัทราพร  งอกงาม
7. เด็กหญิงสกุลรัตน์  สุกแก้วณรงค์
8. เด็กหญิงสุชาวดี  คงจุ้ย
9. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  หยูแก้ว
10. เด็กหญิงอัญลยา  จารุกรเกษม
 
1. นางจรีวรรณ  หนูขาว
2. นางวารุณี  ด้วงชู
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84.33 ทอง 9 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชุตาภรณ์  ดุษฎีศุภการย์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  นวลแก้ว
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ชุมจันทร์
4. เด็กหญิงปัญญา  จันสุกสี
5. เด็กหญิงปัทมวรรณ  เรืองพุทธ
6. เด็กหญิงพรพรรณ  รักษ์แก้ว
7. เด็กหญิงมัณฑนา  เหมือนพรรณราย
8. เด็กหญิงมาริฉัตร   ศรีแก้วคง
9. เด็กหญิงศิรินาถ  เพชรพูล
10. เด็กหญิงสุนิษา  จันทร์ศิริ
11. เด็กหญิงสุนิสา  เหมือนขาว
12. เด็กหญิงอรอุมา  เหมือนพรรณราย
13. เด็กหญิงอัศจรรย์  ชุติพิทยาธร
14. เด็กหญิงเมธาวี  คงมี
15. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  คงดำ
 
1. นางประยูรศรี  ดีประเสริฐกุล
2. นางอุไรวรรณ  สีตะพงศ์
3. นางอำพัน  แก้วชุม
4. นางชยุดา  วุ่นบัว
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายภูวนาท  สุวรรณโรจน์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ยอดราช
3. เด็กชายโชคดนัย  พันฤทธิ์ดำ
 
1. นางวรรณี  ธานีรัตน์
2. นางสมใจ  คงแก้วขาว
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายภคภูมิ  กิจวาส
 
1. นายประจักษ์  มรกตคันโธ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา 1. เด็กชายอนุรักษ์  อินนุรักษ์
 
1. นางภัคธีมา  ทองคณารักษ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 72.33 เงิน 10 โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1. เด็กหญิงร้อยตะวัน  ฉีดอิ่ม
 
1. นางชลา  ฉีดอิ่ม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านควนดินแดง 1. เด็กหญิงกัลยกร   คงแก้ว
2. เด็กชายขจรศักดิ์    รุ่งพุด
3. เด็กชายจักรพันธ์   มีขวัญ
4. เด็กชายจีรวัฒน์   รามด้วง
5. เด็กหญิงจุฑามาศ   คำเกลี้ยง
6. เด็กหญิงชนกนันท์   พรมแก้ว
7. เด็กชายชนาธิป    จงจิตร
8. เด็กหญิงณัฐกมล  คงยงค์
9. เด็กชายทักษกร    รุ่งพุด
10. เด็กหญิงธนพร   กรุงภักดี
11. เด็กหญิงนันทิชา    หมื่นทอง
12. เด็กหญิงนารีรัตน์   ขาวเผือก
13. เด็กหญิงประกายพัชร์  ดำชุม
14. เด็กหญิงพิชญธิดา    มากทอง
15. เด็กชายพีรพล   เพชรสุข
16. เด็กชายมกรธวัช   รุยอ่อน
17. เด็กหญิงมณียา   ผ่องใส
18. เด็กชายมหาวรัตถ์   แก้วทอง
19. เด็กหญิงมานิตา   หวานเกื้อ
20. เด็กหญิงวรรณวิษา   ทองแป้น
21. เด็กหญิงศิรดา   ชูทอง
22. เด็กหญิงสุกัญญา   อ่อนน้อม
23. เด็กหญิงสุภาพรรณ    ณ พัทลุง
24. เด็กหญิงสุวพรรณ  จิตเนียม
25. เด็กชายอนุชา   ชูเลื่อน
26. เด็กหญิงอมลวรรณ  ด้วงเกตุ
27. เด็กหญิงอังคณา    ทองสม
 
1. นายมงคล  เหล็กสมบูรณ์
2. นางสุกัญญา  รักจันทร์
3. นายสมเดช  ฤทธิ์คง
4. นางเจษฎาภรณ์  คงชู
5. นางจำนง  วุ่นบัว
6. นางเพ็ญศรี  ด้วงเกตุ
7. นางแฉล้ม  ชัยฤทธิ์
8. นางปราณี  บุญหนูกลับ
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงจิรา  หอยนกคง
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  กาวชู
3. เด็กหญิงฐิติพร  นวลจันทร์
4. เด็กหญิงณัฐยมล  ภัทรธิติพันธุ์
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  ลักษณะ
6. เด็กหญิงผกาวดี  ขันธสังข์
7. เด็กหญิงพันธ์วิรา  ด้วงเขียว
8. เด็กหญิงพิชญาภา  ชุมคล้าย
 
1. นางภัทราณี  จันทร์เกื้อ
2. นางธัญญ์ชยา  ชูแสง
3. นางสาวกมลทิพย์  แจ่มสุริยา
4. นางสาวสุนันทา  ซ้ายศรี
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 74.8 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบ่อทราย 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทรัตน์
2. เด็กหญิงหัสยา  อภัยรัตน์
 
1. นางสมเจต  จรจิตร
2. นางสาวพยงค์  งอกงาม
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดวิหารเบิก 1. เด็กชายกฤษฎา   เหมือนชู
2. เด็กชายกฤษณะ  เลิศแล้ว
3. เด็กชายชัชพงศ์   น้อยมุสิก
4. เด็กชายธีรชัย   คงเหนียง
5. เด็กชายอภิรักษ์  โคมละ
6. เด็กชายไชยวัฒน์   คงเหนียง
 
1. นายจำรัส   จินณรัตน์
2. นางวรรณี   อ่อนคง
3. นางสมจิตร   ปรางสุวรรณ์
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านสวน 1. เด็กชายธรรมรักษ์  อักโขสุวรรณ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไมอินทร์
3. เด็กหญิงอังคณา  ชูภักดี
 
1. นางสาวโสพิศ  มูสิกรักษ์
2. นางนิตยา  ใหม่วุ่น
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขาปู่ 1. เด็กหญิงวฑัญญุตา  ทองบัว
2. เด็กหญิงศรีสุดา  อินทร์ศรีทอง
3. เด็กหญิงอนงค์นาถ  คงชู
 
1. นางสาวทรรศนีย์  แก้วนก
2. นายสมพงศ์  แก้วนาม
 
21 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กชายภัทรพร  ขาวคง
2. เด็กหญิงมุฑิตา  ขาวคง
 
1. นางอุไรวรรณ  โรจนหัสดิน
2. นางพรทิพย์  จริตงาม
 
22 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75.4 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงณัฐชนันภัสสร์  เสนาชู
2. เด็กหญิงเบญจศิริ  สินคุ่ย
 
1. นางดอกสร้อย  เกตุขาว
2. นางปิยนุช  สุริโย
 
23 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. นายจตุพล  สุขนวล
2. นายพงศ์สธร  เพชรสุด
 
1. นางสาวอาทิตธิยา  เมืองแก้ว
2. นางพรรษวรรณ  เสือสิงห์
 
24 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 1. เด็กชายกฤษฎา  รามณี
2. เด็กชายณัฐพล  มั่นคงคำ
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  นิ่มมณี
 
1. นายเมธี  นพนิช
2. นางสาวสาววิตรี  ชูสังข์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กหญิงฐิติมา  พงศาปาน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ราชจันทร์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วชัย
 
1. นางชูศรี  ดำนาคแก้ว
2. นางจุฑามาศ  พร้อมมูล
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.5 ทอง 12 โรงเรียนอารียาศึกษา 1. เด็กชายธนภูมิ  คุ้มภัย
2. เด็กชายนิติกร  มีชู
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  เรืองพุทธ
 
1. นายอารีย์  ขาวดี
2. นางสาวปัทมณัฏฐ์  แก้วเมือง
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงบริมาศ  สงจันทร์
2. เด็กหญิงพรลภัส  ขวัญศรี
3. เด็กหญิงศรีญาณกานต์  ช่วยวงศ์
 
1. นางทศพร  ตันติกานต์กุล
2. นางทิฆัมพร  จันทรากุล
 
28 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ถินนา
 
1. นายชัยยา  โปณะทอง
 
29 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กชายรณฤทธิ์  ชิดปลอด
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  ด้วงเอี่ยม
 
30 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80.98 ทอง 12 โรงเรียนบ้านสวนโหนด 1. เด็กชายธนกฤต  ไชยสัจ
 
1. นางอารีรัชต์  จันทโรจวงศ์
 
31 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 1. เด็กชายวณัฐพงศ์  ชูทอง
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  รุ่งเรือง
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.66 ทอง 7 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายศรายุทธ  ขันธ์แก้ว
 
1. นายปราโมทย์  เกลี้ยงสิน
 
33 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 76.64 เงิน 8 โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ถินนา
 
1. นายประเสริฐ  นิ่มละมัย
 
34 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 1. เด็กชายจิรพงศ์  เพ็ชรนิล
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ณะช้อย
3. เด็กชายอภิชัย  รุ่งทอง
 
1. นางสมพร  รอดเนียม
2. นางสาวอรุณรัตน์  รุ่งเรือง
 
35 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 1. เด็กชายนราธิป  อิสโม
2. เด็กชายหนึ่งตุลา  ราชสงค์
3. เด็กชายโกญจพงศ์  จันทร์แก้ว
 
1. นางสมพร  รอดเนียม
2. นางกฤษณา  เอียดคง
 
36 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.67 เงิน 10 โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 1. เด็กชายปฏิพล  จีนเกิด
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ชุมประเสริฐ
 
1. นายสมเสียร  สังแก้ว
2. นางฑิฆรรมพร  ขำตรี