สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พัทลุง เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงพาขวัญ  บุญประกายแก้ว
 
1. นางพิมล   จันทรทิณ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  อนันตธนวิทย์
2. เด็กชายวรนน  หมวดทอง
 
1. นางสุรพา  อ่อนศรีแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 83.2 ทอง 7 โรงเรียนวัดลานแซะ 1. เด็กหญิงกัญชพร  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงจันทกานติ์  หอยนกคง
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  กาแก้ว
4. เด็กหญิงพชรมน  คงพูล
5. เด็กหญิงพฤฒิตา  สงคง
6. เด็กหญิงภัทราพร  งอกงาม
7. เด็กหญิงสกุลรัตน์  สุกแก้วณรงค์
8. เด็กหญิงสุชาวดี  คงจุ้ย
9. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  หยูแก้ว
10. เด็กหญิงอัญลยา  จารุกรเกษม
 
1. นางจรีวรรณ  หนูขาว
2. นางวารุณี  ด้วงชู
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84.33 ทอง 9 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 1. เด็กหญิงชุตาภรณ์  ดุษฎีศุภการย์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  นวลแก้ว
3. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ชุมจันทร์
4. เด็กหญิงปัญญา  จันสุกสี
5. เด็กหญิงปัทมวรรณ  เรืองพุทธ
6. เด็กหญิงพรพรรณ  รักษ์แก้ว
7. เด็กหญิงมัณฑนา  เหมือนพรรณราย
8. เด็กหญิงมาริฉัตร   ศรีแก้วคง
9. เด็กหญิงศิรินาถ  เพชรพูล
10. เด็กหญิงสุนิษา  จันทร์ศิริ
11. เด็กหญิงสุนิสา  เหมือนขาว
12. เด็กหญิงอรอุมา  เหมือนพรรณราย
13. เด็กหญิงอัศจรรย์  ชุติพิทยาธร
14. เด็กหญิงเมธาวี  คงมี
15. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  คงดำ
 
1. นางประยูรศรี  ดีประเสริฐกุล
2. นางอุไรวรรณ  สีตะพงศ์
3. นางอำพัน  แก้วชุม
4. นางชยุดา  วุ่นบัว
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 1. เด็กชายภูวนาท  สุวรรณโรจน์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ยอดราช
3. เด็กชายโชคดนัย  พันฤทธิ์ดำ
 
1. นางวรรณี  ธานีรัตน์
2. นางสมใจ  คงแก้วขาว
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กชายภคภูมิ  กิจวาส
 
1. นายประจักษ์  มรกตคันโธ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา 1. เด็กชายอนุรักษ์  อินนุรักษ์
 
1. นางภัคธีมา  ทองคณารักษ์
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงจิรา  หอยนกคง
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  กาวชู
3. เด็กหญิงฐิติพร  นวลจันทร์
4. เด็กหญิงณัฐยมล  ภัทรธิติพันธุ์
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  ลักษณะ
6. เด็กหญิงผกาวดี  ขันธสังข์
7. เด็กหญิงพันธ์วิรา  ด้วงเขียว
8. เด็กหญิงพิชญาภา  ชุมคล้าย
 
1. นางภัทราณี  จันทร์เกื้อ
2. นางธัญญ์ชยา  ชูแสง
3. นางสาวกมลทิพย์  แจ่มสุริยา
4. นางสาวสุนันทา  ซ้ายศรี
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนวัดวิหารเบิก 1. เด็กชายกฤษฎา   เหมือนชู
2. เด็กชายกฤษณะ  เลิศแล้ว
3. เด็กชายชัชพงศ์   น้อยมุสิก
4. เด็กชายธีรชัย   คงเหนียง
5. เด็กชายอภิรักษ์  โคมละ
6. เด็กชายไชยวัฒน์   คงเหนียง
 
1. นายจำรัส   จินณรัตน์
2. นางวรรณี   อ่อนคง
3. นางสมจิตร   ปรางสุวรรณ์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านสวน 1. เด็กชายธรรมรักษ์  อักโขสุวรรณ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไมอินทร์
3. เด็กหญิงอังคณา  ชูภักดี
 
1. นางสาวโสพิศ  มูสิกรักษ์
2. นางนิตยา  ใหม่วุ่น
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขาปู่ 1. เด็กหญิงวฑัญญุตา  ทองบัว
2. เด็กหญิงศรีสุดา  อินทร์ศรีทอง
3. เด็กหญิงอนงค์นาถ  คงชู
 
1. นางสาวทรรศนีย์  แก้วนก
2. นายสมพงศ์  แก้วนาม
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กชายภัทรพร  ขาวคง
2. เด็กหญิงมุฑิตา  ขาวคง
 
1. นางอุไรวรรณ  โรจนหัสดิน
2. นางพรทิพย์  จริตงาม
 
13 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. นายจตุพล  สุขนวล
2. นายพงศ์สธร  เพชรสุด
 
1. นางสาวอาทิตธิยา  เมืองแก้ว
2. นางพรรษวรรณ  เสือสิงห์
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ 1. เด็กชายกฤษฎา  รามณี
2. เด็กชายณัฐพล  มั่นคงคำ
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  นิ่มมณี
 
1. นายเมธี  นพนิช
2. นางสาวสาววิตรี  ชูสังข์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน 1. เด็กหญิงฐิติมา  พงศาปาน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ราชจันทร์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วชัย
 
1. นางชูศรี  ดำนาคแก้ว
2. นางจุฑามาศ  พร้อมมูล
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88.5 ทอง 12 โรงเรียนอารียาศึกษา 1. เด็กชายธนภูมิ  คุ้มภัย
2. เด็กชายนิติกร  มีชู
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  เรืองพุทธ
 
1. นายอารีย์  ขาวดี
2. นางสาวปัทมณัฏฐ์  แก้วเมือง
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงบริมาศ  สงจันทร์
2. เด็กหญิงพรลภัส  ขวัญศรี
3. เด็กหญิงศรีญาณกานต์  ช่วยวงศ์
 
1. นางทศพร  ตันติกานต์กุล
2. นางทิฆัมพร  จันทรากุล
 
18 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ถินนา
 
1. นายชัยยา  โปณะทอง
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80.98 ทอง 12 โรงเรียนบ้านสวนโหนด 1. เด็กชายธนกฤต  ไชยสัจ
 
1. นางอารีรัชต์  จันทโรจวงศ์
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด 1. เด็กชายวณัฐพงศ์  ชูทอง
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  รุ่งเรือง
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.66 ทอง 7 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ 1. เด็กชายศรายุทธ  ขันธ์แก้ว
 
1. นายปราโมทย์  เกลี้ยงสิน
 
22 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 1. เด็กชายจิรพงศ์  เพ็ชรนิล
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ณะช้อย
3. เด็กชายอภิชัย  รุ่งทอง
 
1. นางสมพร  รอดเนียม
2. นางสาวอรุณรัตน์  รุ่งเรือง
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 1. เด็กชายนราธิป  อิสโม
2. เด็กชายหนึ่งตุลา  ราชสงค์
3. เด็กชายโกญจพงศ์  จันทร์แก้ว
 
1. นางสมพร  รอดเนียม
2. นางกฤษณา  เอียดคง