สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พัทลุง เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดหัวหมอน 1. เด็กหญิงจันทมณี  เพชรสงคราม
2. นางสาวศิริลักษณ์  พรหมอักษร
 
1. นายสุชิต  ศรีราชยา
2. นางจรรยา  ชูสุวรรณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 47.13 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  นวนแก้ว
2. เด็กชายพลพล  สุวิรัตน์
 
1. นางสาวนุชศรา  ชุมมินทร์
2. นางสาวสุดารัตน์  วรรณโก