สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พัทลุง เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 75.6 เงิน 7 โรงเรียนวัดร่มเมือง 1. เด็กหญิงปริชญา  เรืองศรี
2. เด็กชายยสินทร  แสงหล้า
3. เด็กหญิงศิรประภา  นวลนิรันดร์
 
1. นางขวัญธิดา  เขาไข่แก้ว
2. นางอาภรณ์  พรหมยก
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงจิรัชฌา  จันทร์ดำ
2. เด็กชายวรกฤต  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงวิรัญญา  บาลทิพย์
 
1. นางนงลักษณ์  สุขเกื้อ
2. นางพรทิพย์  อินทรภักดิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 77.75 เงิน 8 โรงเรียนวัดประดู่หอม(สุขประชาสรรค์) 1. เด็กชายจุลศักดิ์  กาญจนเรืองสกุล
2. เด็กชายชินกฤต  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงลักษิกา  นวลแก้ว
 
1. นางกันยา  สินน้อย
2. นางอุบล  บุณยาดิศัย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77.31 เงิน 8 โรงเรียนวัดไทรงาม 1. นายณรงค์ศักดิ์  กิ้มเส้ง
2. เด็กชายเอกราช  คงผอม
 
1. นางสาวจิราวดี  ยูงทอง
2. นายโสพล   ยิ่งดำนุ่น
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 72.33 เงิน 10 โรงเรียนวัดแหลมโตนด 1. เด็กหญิงร้อยตะวัน  ฉีดอิ่ม
 
1. นางชลา  ฉีดอิ่ม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนบ้านควนดินแดง 1. เด็กหญิงกัลยกร   คงแก้ว
2. เด็กชายขจรศักดิ์    รุ่งพุด
3. เด็กชายจักรพันธ์   มีขวัญ
4. เด็กชายจีรวัฒน์   รามด้วง
5. เด็กหญิงจุฑามาศ   คำเกลี้ยง
6. เด็กหญิงชนกนันท์   พรมแก้ว
7. เด็กชายชนาธิป    จงจิตร
8. เด็กหญิงณัฐกมล  คงยงค์
9. เด็กชายทักษกร    รุ่งพุด
10. เด็กหญิงธนพร   กรุงภักดี
11. เด็กหญิงนันทิชา    หมื่นทอง
12. เด็กหญิงนารีรัตน์   ขาวเผือก
13. เด็กหญิงประกายพัชร์  ดำชุม
14. เด็กหญิงพิชญธิดา    มากทอง
15. เด็กชายพีรพล   เพชรสุข
16. เด็กชายมกรธวัช   รุยอ่อน
17. เด็กหญิงมณียา   ผ่องใส
18. เด็กชายมหาวรัตถ์   แก้วทอง
19. เด็กหญิงมานิตา   หวานเกื้อ
20. เด็กหญิงวรรณวิษา   ทองแป้น
21. เด็กหญิงศิรดา   ชูทอง
22. เด็กหญิงสุกัญญา   อ่อนน้อม
23. เด็กหญิงสุภาพรรณ    ณ พัทลุง
24. เด็กหญิงสุวพรรณ  จิตเนียม
25. เด็กชายอนุชา   ชูเลื่อน
26. เด็กหญิงอมลวรรณ  ด้วงเกตุ
27. เด็กหญิงอังคณา    ทองสม
 
1. นายมงคล  เหล็กสมบูรณ์
2. นางสุกัญญา  รักจันทร์
3. นายสมเดช  ฤทธิ์คง
4. นางเจษฎาภรณ์  คงชู
5. นางจำนง  วุ่นบัว
6. นางเพ็ญศรี  ด้วงเกตุ
7. นางแฉล้ม  ชัยฤทธิ์
8. นางปราณี  บุญหนูกลับ
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 74.8 เงิน 10 โรงเรียนบ้านบ่อทราย 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทรัตน์
2. เด็กหญิงหัสยา  อภัยรัตน์
 
1. นางสมเจต  จรจิตร
2. นางสาวพยงค์  งอกงาม
 
8 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75.4 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงณัฐชนันภัสสร์  เสนาชู
2. เด็กหญิงเบญจศิริ  สินคุ่ย
 
1. นางดอกสร้อย  เกตุขาว
2. นางปิยนุช  สุริโย
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 71 เงิน 9 โรงเรียนวัดทะเลน้อย 1. เด็กชายรณฤทธิ์  ชิดปลอด
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  ด้วงเอี่ยม
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 76.64 เงิน 8 โรงเรียนวัดบ้านนา 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ถินนา
 
1. นายประเสริฐ  นิ่มละมัย
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 71.67 เงิน 10 โรงเรียนวัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 1. เด็กชายปฏิพล  จีนเกิด
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ชุมประเสริฐ
 
1. นายสมเสียร  สังแก้ว
2. นางฑิฆรรมพร  ขำตรี