สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พัทลุง เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  อนันตธนวิทย์
2. เด็กชายวรนน  หมวดทอง
 
1. นางสุรพา  อ่อนศรีแก้ว
 
2 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. นายจตุพล  สุขนวล
2. นายพงศ์สธร  เพชรสุด
 
1. นางสาวอาทิตธิยา  เมืองแก้ว
2. นางพรรษวรรณ  เสือสิงห์