สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พัทลุง เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง 1. เด็กหญิงจิรัชฌา  จันทร์ดำ
2. เด็กชายวรกฤต  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงวิรัญญา  บาลทิพย์
 
1. นางนงลักษณ์  สุขเกื้อ
2. นางพรทิพย์  อินทรภักดิ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา 1. เด็กชายอนุรักษ์  อินนุรักษ์
 
1. นางภัคธีมา  ทองคณารักษ์
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) 1. เด็กชายจิรพงศ์  เพ็ชรนิล
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ณะช้อย
3. เด็กชายอภิชัย  รุ่งทอง
 
1. นางสมพร  รอดเนียม
2. นางสาวอรุณรัตน์  รุ่งเรือง