สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พัทลุง เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 80.8 ทอง 8 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด(อินทรประดิษฐ์) 1. เด็กชายกลชาติ  ช่วยธรรมรัตน์
2. เด็กชายศักดิ์ดา  สุเมธาโส
3. เด็กหญิงอินทิรา  ล่วงห้อย
 
1. นางฝ้าตีม๊ะ  หนูเอียด
2. นางวันดี  แวววรรณจิต
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กชายปรเมศ  สนธิคีรีกุล
2. เด็กชายสหรัฐ  เหตุทอง
3. เด็กชายเอกรัตน์  วังร่ม
 
1. นางสาวสุปราณี  หีมเขียว
2. นายสมภพ  เดชอุดม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.8 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  ทองมี
 
1. นางสุมลมาลย์  นคราวงศ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74.33 เงิน 11 โรงเรียนวัดพระเกิด 1. เด็กหญิงรุจิรดา  ช่วยเกลี้ยง
2. เด็กชายอัตรคุปต์  จิตรพรหม
 
1. นางเยาวนารถ  ศรียา
2. นางจันทร์พร  เป็นมิตร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านควนยวน 1. เด็กหญิงสรวรรณ  หนูจันทร์
2. เด็กชายสุรวุฒิ  สิงปลอด
 
1. นางโสพิศ  นัทธีเชาว์
2. นางพิศทิยา  ขวัญขำ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร 1. เด็กหญิงธันยพร  หมิดชู
2. เด็กหญิงวริศรา  หนูคงแก้ว
3. เด็กชายอวิรุตน์  สตานุมัง
 
1. นางสาวสุปราณี  หีมเขียว
2. นายภิรมย์  บุญรอด
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 82.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านควนโคกยา 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  จันทร์แก้ว
 
1. นางมณฑิรา  วังร่ม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) 1. เด็กหญิงพรรณวดี  ผลบุญ
 
1. นางละมัย  แสงคงเรือง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนวัดควนเผยอ 1. เด็กชายชาญณรงค์  ทองศรี
 
1. นายปรีชา  ฤทธิเดช
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) 1. เด็กหญิงพรรณวดี  ผลบุญ
 
1. นายพงศ์พันธ์  ทองเจือ
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโพธิ์(ชุมคณานุสรณ์) 1. เด็กชายชนะพันธุ์  สุวรรณชนะ
2. เด็กชายภิรพุทธิ์  ทองอยู่คง
 
1. นายกฤษดา  สุภเพียร
2. นางจุไรรัตน์  จำนงค์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคู 1. เด็กหญิงณัฐศิยา  อับดุลกะเดช
2. เด็กหญิงลียานา  หมุนนุ้ย
3. เด็กหญิงอนัดดา  เหล็มปาน
 
1. นางอัจฉรา  ด้วงเหมือน
2. นางเกษร  คำดีบุญ
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบ้านด่านโลด 1. เด็กหญิงกนกพร   สุทธิเทพธำรงค์
2. เด็กชายพีรพัฒน์   ชายกุล
3. เด็กชายอาซัน   จันทรสวัสดิ์
 
1. นางวารี   นวลสนอง
2. นางบุณย์เรือง   รุ่งเรือง
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) 1. เด็กชายกันตพงศ์  สุขมาก
 
1. นางวชิรา  จันทร์ดำ
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ 1. เด็กหญิงจันจิรา  ดีนทอง
2. เด็กหญิงจิราพร  เส็นบัตร
3. เด็กหญิงญัติมิน  เขียดนุ้ย
4. เด็กหญิงนาเดีย  เหล็มสัน
5. เด็กหญิงประวีณา  เทียมดี
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  นุ่มอินทร์
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยาชะรัด
 
1. นางหวันส่าหรี  หม้าเหล็ม
2. นางสาวกฤษณา  เเสงขำ
3. นางณัฏยา   ลือกิจนา
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 6 โรงเรียนบ้านทอนตรน 1. เด็กชายชลภัทร  อภิบาลศักดิ์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ภู่ชุม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  บุญสุข
2. นายชาตรี  ศรียานเต็ม