สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พิจิตร เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77.33 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงเอกสุรีย์  เงินมาขจรชัย
 
1. นางสาววาสนา  รุ่งอินทร์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 1. เด็กหญิงกรกมล   ลายโต๊ะ
2. เด็กชายจ่อ จ่อ  เทะ
3. เด็กชายณัฏฐกิตต์  นนทมาตย์
4. เด็กชายปฐมรัตน์   กัณฑะษา
5. เด็กหญิงประภาพันธ์   บัวบาง
6. เด็กชายพรเทพ  พลศักดิ์ขวา
7. เด็กชายพีรภัทร   ศรีปลั่ง
8. เด็กชายภคพล   มีช้าง
9. เด็กชายภัทรมน   กลิ่นบุญ
10. เด็กชายรัชชานนท์   จอมพล
11. เด็กชายราเมศวร์  ทองอินทร์
12. เด็กชายวรวุฒิ  ศรีฉ่ำ
13. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  แสงทับ
14. เด็กชายวีระยุทธิ์  ชาติมนตรี
15. เด็กหญิงสุภัชชา  อำภา
16. เด็กหญิงอนัญพร   พงษ์เมธี
17. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทรัพย์สิน
18. เด็กชายอิทธิกร   ไกลยัง
19. เด็กชายเดชา   แดงดี
20. เด็กชายเมียวมิ   เทะ
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ตุงคะสิริ
2. นางนิภาพร   สุขประเสริฐ
3. นางธนพร   ตาสี
4. นางสาวปลื้มจิต  เทอดเกียรติ์บูรณะ
5. นายชำนิ  ชมภู
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 4 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณิดา  บุญผ่อง
 
1. นางศุกฤตา  ภู่ระหงษ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 73.67 เงิน 11 โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงปุญญิศา  อ่อนสมสวย
 
1. นางสินีนาฏ  สายทองเยิ้น
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 11 โรงเรียนวัดหนองหลุม 1. เด็กหญิงน้ำตาล   เอี่ยมชำนาญ
 
1. นางสุวลี   เอื้อวีรวัฒนวงศ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 10 โรงเรียนวัดหนองหลวง 1. เด็กหญิงรินสุดา  ศรีบุญธรรม
 
1. นางสินีนาฏ  สายทองเยิ้น
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงทอรุ้ง  ศรีสมัย
 
1. นายวชิระ  ศรีทอง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89.17 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กหญิงทอรุ้ง  ศรีสมัย
 
1. นายวชิระ  ศรีทอง
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 1. เด็กชายคมกฤษ  กุลรอด
2. เด็กชายธีรภัทร์  หาญประกาศ
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  กู่สันเทียะ
4. เด็กชายสัชฌุกร  ดวงอุปปละ
5. เด็กหญิงสุมณฑา  สุรารัตน์
 
1. นายวีระยุทธ  บุญเกตุ
2. นายตรีเพชร  ใจดี
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวนแตง 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อัสถิ
2. เด็กชายธนพล  งามอ่อน
3. เด็กหญิงนัยน์ภัค  ยศสถิตย์
4. เด็กชายอนุสรณ์  มูลสุข
5. เด็กหญิงอัจฉรา  มูลสุข
6. เด็กหญิงเมษา  เพ็ชรแสงสว่าง
 
1. นายนเรศ  ศรีประเสริฐ
2. นางรัตนา  สนปี
3. นายวิษณุ  สนปี
 
11 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 81 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 1. เด็กชายภูริ  สวนปาน
 
1. นางสาวกชนันท์  ประทุมวงค์
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.31 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พยุงวงค์
 
1. นางขวัญเรียม  มณีธรรม
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สร้างการนอก
2. เด็กหญิงชลธิชา  บุญชาวนา
3. เด็กชายวีรภาพ  คงประสพ
 
1. นางสุภาภรณ์  อยู่สุข