สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พิจิตร เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กหญิงพรนภา  รักสนิท
2. เด็กหญิงศศิกานต์  การปลูก
 
1. นางสมิตา  ราชคฤห์
2. นางเสาวนีย์  พุ่มสาหร่าย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 6 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 1. เด็กชายพงศกร  มานะดี
2. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีวงษ์
3. เด็กหญิงสุนันทา  ฤทธิ์กระจาย
 
1. นางศิริกานต์  ทับทอง
2. นายธวัชชัย  ทับทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 43.83 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 1. เด็กชายจีรวัฒน์  วิเศษผล
2. เด็กชายเจตวัฒน์  คันธมาส
 
1. นายชาติชาย  บุญรอด
2. นายสุนันท์  กล่ำภู่
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 89.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 1. เด็กหญิงจิตรานุช  บุญอ่อง
2. เด็กชายจีรวัฒน์  จอมแสง
3. เด็กชายชโนทัย  โอสถ
4. เด็กหญิงธนพร  กรทอง
5. เด็กหญิงนุชนาฏ  เขียวขำ
6. เด็กหญิงบุปผา  ใจเย็น
7. เด็กหญิงพิจิตรา  เกตุเนตร
8. เด็กหญิงวรรณนิศา  สุภาวหา
9. เด็กหญิงสุธิดา  เจ็ดสอน
10. เด็กหญิงสุนิสา  ปานศรี
11. เด็กหญิงสโรชา  สุระทิพย์
12. เด็กหญิงอรนิภา  นิยมวัฒน์
13. เด็กชายอะนุกูล  มูลกิตติ
14. เด็กชายเขษมศักดิ์  บุญช่วย
15. เด็กหญิงเรณุตา  พันสมร
 
1. นางกนิษฐา  ทองขาว
2. นายจักราวุธ  ทองขาว
3. นางบุศรินทร์  คำโสภา
4. นางสาวกรรณิการ์  กองแก้ว
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. นายชัชวาลย์  ไพรวัลย์
 
1. นายจเร  สมุทรธารักษ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าเรไร 1. เด็กชายวรายุทธ  จันทร์เสียง
 
1. นายจเร  สมุทรธารักษ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนหัวเฉียว 1. เด็กชายศุภชัย  เหล็กสิงห์
 
1. นางสาวรภัสสรณ์  ขำบุญ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.17 ทอง 8 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 1. เด็กหญิงกฤตยา  วรสวัสดิ์
 
1. นางนัยนา  ยอดนุ้ย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 1. เด็กชายศุภณัฐ  แสงตุ๊
 
1. นางสายฝน  กาฬพันธ์
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.8 ทอง 6 โรงเรียนวัดวังเรือน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญเกิด
2. เด็กหญิงจิรานุช  นุชเทียน
3. เด็กหญิงณัฐนรี  สันหลง
4. เด็กชายธีรพงศ์  นันทจักร์
5. เด็กชายธีรภัทร์  อ้นวันเพ็ญ
6. เด็กหญิงประไพพร  สวนดอน
7. เด็กหญิงประไพพัชร  สวนดอน
8. เด็กชายพีรพัฒน์  พรมจีน
9. เด็กชายวัชรพงษ์  อ้นวันเพ็ญ
10. เด็กชายสรรเพชญ  มารศรี
 
1. นางสาวกัลยาณี  ด่านนคินทร์รัตน์
2. นางสาวนงค์นภา  อินทร์ใหญ่
3. นางสาววรรณา  แตงฉิม
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 70.07 เงิน 10 โรงเรียนวัดโพทะเล 1. เด็กหญิงกาญจนารัตน์  ทรัพย์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงจันทรา  ปานบน
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  เหมือนดี
4. เด็กหญิงนพรดา  จอมทุม
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  กรพรม
6. เด็กหญิงสรินยา  พันธ์สายออ
7. เด็กหญิงสิราวรรณ  ผลสุข
8. เด็กหญิงสุนิสา  กัณฑ์เจียก
9. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีราชพนมปาน
10. เด็กหญิงเวธนี  แจ้งตรง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์อ่ำ
2. นางวรินทร  มัชฌิมา
3. นายไพรัช  ปิ่นทอง
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 1. เด็กชายพณิชพล  พงษ์ภู่
2. เด็กหญิงอริสรา  เมืองน้อย
 
1. นางสาวนุตประวีณ์  ทัศนสุวรรณ
2. นายภูชิต  นามไพร
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 67.99 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สุวรรณยี่
 
1. นางสาวดวงใจ  ยมจันทร์
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  สุวรรณยี่
 
1. นางพรรณธร  ทรัพย์เมฆ