สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 4 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงศุทธาอร  ตรงต่อกิจ
 
1. นางรัชนี  ที่พึ่ง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงกชกร  วิกุลชัยกิจ
 
1. นางนันทาศิริ  สืบสายอ่อน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงจริญญากร  จันทวรรณกูร
2. เด็กชายสิรวิชญ์   จวนอาจ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  สวนนุ่ม
 
1. นายสุรพล  ทองงาม
2. นางจิตรา  พ่วงพร้อม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 55.32 เข้าร่วม 10 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ 1. เด็กชายพัชรดนัย  เชื้อบุญมี
2. เด็กชายศิรวิชญ์  แก้วมณี
 
1. นางสาวเวลิกา  ไผ่เรือง
2. นางสาวจุไรรัตน์  แสงกล้า
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3 77.4 เงิน 12 โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กหญิงนันทพร    เจนจบ
2. เด็กหญิงนิรมล    มานุวงษ์
3. เด็กหญิงผกาวรรณ   เลื่อมโฉม
4. เด็กหญิงภัคจิรา    กันวงค์
5. เด็กหญิงระพีพัฒน์    แก้วแสง
6. เด็กหญิงรัชชา    ออมพลศิริ
7. เด็กหญิงรัญชิดา  ชูกลิ่น
8. เด็กหญิงรินรดา    นุชสวาด
9. เด็กหญิงศศิภา  สายสุด
10. เด็กหญิงสุกัลยา    ไชยเอม
 
1. นางศิตา    สำเร็จดี
2. นางวรรณภา   เผือกอ่อน
3. นางสำราญ    สว่างเมือง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กชายณัฐพล  แพงประเสริฐ
 
1. นายสัมฤทธิ์  กุลคง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 82.98 ทอง 9 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 1. เด็กหญิงพรทิพย์  เกลี้ยงมะ
 
1. นายวัชระ  คล้ายแสงฤกษ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.67 ทอง 9 โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กหญิงนิธิชญา  มั่นเกษตรกิจ
 
1. นางสาวปนัดดา  สุริยะตุ่น
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง 8 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 1. เด็กชายปณต  ขำอยู่
 
1. นายวัชระ  คล้ายแสงฤกษ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กหญิงพลอยนับพัน  อินไชยเทพ
 
1. นางพัตร์จิรัตน์  พละอาชีพ
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กชายชญานนท์   ไชยเอม
2. เด็กชายธนภัทร   กิมประโคน
3. เด็กชายธนัช   ลิดสิน
4. เด็กชายธีรภัทร  ทุยพูล
5. เด็กชายนราฤทธิ์   วีระกิจพานิช
 
1. นายวิสูตร  แซ่ตัน
2. นางสุจิตรา  อินทรสินธุ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 96 ทอง 5 โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กชายพนภัทร  เลี่ยมตระกูลพานิช
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  บังค่าย
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86.66 ทอง 7 โรงเรียนโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงพิสุทธิ์  ณ สงขลา
 
1. นายกฤษฎา  โมกศิริ
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กชายนพดล  ชื่นบางบ้า
2. เด็กชายวันเฉลิม  ฟักทอง
 
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
2. นายพงษ์จิตร  เฟื่องจร
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90.3 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 1. เด็กหญิงมัทนา  ไฝสำฤทธิ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วกระจ่าง
3. เด็กหญิงสวนิต  ขอบเงิน
4. เด็กหญิงอมรกานต์  เขียวดำ
5. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ศรีแสงฉาย
6. เด็กหญิงเอกิตสรา  มณีขัติย์
 
1. นางพัทธนันท์  จันฤๅไชย
2. นางสิริมา  ลิ้มโพธิ์ศรี
3. นางสายใจ  สนประเสริฐ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80.6 ทอง 12 โรงเรียนโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงปิยวรา  ยืนยาว
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ธนันศรี
3. เด็กหญิงวีรัญชญา  วรวงศ์ชัยกุล
 
1. นางสาวจันทิมา  กลัดจำนงค์
2. นางกาญจนา  พิทักษ์โสภณ
 
17 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 4 โรงเรียนโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงณัฐธิสา  รัตนพันธุ์
2. เด็กหญิงพรรษอร  พรรณเชษฐ์
3. เด็กหญิงพรรัตนา  รอดนิล
 
1. นางชนันท์ญา  ศิริสานต์
2. นางจันทรา  อยู่นิ่ม
 
18 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 84 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์ป้อมเพชร 1. เด็กหญิงอิสรีย์ญา  แตงเกิด
 
1. นางรัตนา  พูลเกษร
 
19 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67.5 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดอรัญญิก 1. เด็กชายประทีป  พ่วงบ้านแพน
2. เด็กชายสิทธินนท์  เครื่องทิพย์
 
1. นางศรีวัฒนา  เจริญกุล
2. นางนันทิยา  ประมาณ
 
20 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เหลืองอ่อน
2. เด็กชายปอยวัฒน์  ชาวเมือง
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศิริสานต์
2. นางมยุรี  วิจิตรพงษา
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กหญิงสุนิตา  จันหาญ
 
1. นางอุบลรัตน์  หาแก้ว
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.98 ทอง 6 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงศิริพร  หมู่เฮง
 
1. นางสาวสุกัญญา  หอมสะอาด