สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงกชกร  วิกุลชัยกิจ
 
1. นางนันทาศิริ  สืบสายอ่อน
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กชายชญานนท์   ไชยเอม
2. เด็กชายธนภัทร   กิมประโคน
3. เด็กชายธนัช   ลิดสิน
4. เด็กชายธีรภัทร  ทุยพูล
5. เด็กชายนราฤทธิ์   วีระกิจพานิช
 
1. นายวิสูตร  แซ่ตัน
2. นางสุจิตรา  อินทรสินธุ์
 
3 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67.5 ทองแดง 5 โรงเรียนวัดอรัญญิก 1. เด็กชายประทีป  พ่วงบ้านแพน
2. เด็กชายสิทธินนท์  เครื่องทิพย์
 
1. นางศรีวัฒนา  เจริญกุล
2. นางนันทิยา  ประมาณ