สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว 1. เด็กชายณัฐพล  แพงประเสริฐ
 
1. นายสัมฤทธิ์  กุลคง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 82.98 ทอง 9 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 1. เด็กหญิงพรทิพย์  เกลี้ยงมะ
 
1. นายวัชระ  คล้ายแสงฤกษ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.67 ทอง 9 โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กหญิงนิธิชญา  มั่นเกษตรกิจ
 
1. นางสาวปนัดดา  สุริยะตุ่น
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง 8 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย 1. เด็กชายปณต  ขำอยู่
 
1. นายวัชระ  คล้ายแสงฤกษ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กหญิงพลอยนับพัน  อินไชยเทพ
 
1. นางพัตร์จิรัตน์  พละอาชีพ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 96 ทอง 5 โรงเรียนสิ่นหมิ่น 1. เด็กชายพนภัทร  เลี่ยมตระกูลพานิช
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  บังค่าย
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86.66 ทอง 7 โรงเรียนโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงพิสุทธิ์  ณ สงขลา
 
1. นายกฤษฎา  โมกศิริ
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนวัดบ้านดง 1. เด็กชายนพดล  ชื่นบางบ้า
2. เด็กชายวันเฉลิม  ฟักทอง
 
1. นายพิสุทธิ์สวัสดิ์  คงกรุด
2. นายพงษ์จิตร  เฟื่องจร
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90.3 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) 1. เด็กหญิงมัทนา  ไฝสำฤทธิ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วกระจ่าง
3. เด็กหญิงสวนิต  ขอบเงิน
4. เด็กหญิงอมรกานต์  เขียวดำ
5. เด็กหญิงอสมาภรณ์  ศรีแสงฉาย
6. เด็กหญิงเอกิตสรา  มณีขัติย์
 
1. นางพัทธนันท์  จันฤๅไชย
2. นางสิริมา  ลิ้มโพธิ์ศรี
3. นางสายใจ  สนประเสริฐ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 80.6 ทอง 12 โรงเรียนโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงปิยวรา  ยืนยาว
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ธนันศรี
3. เด็กหญิงวีรัญชญา  วรวงศ์ชัยกุล
 
1. นางสาวจันทิมา  กลัดจำนงค์
2. นางกาญจนา  พิทักษ์โสภณ
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 4 โรงเรียนโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง 1. เด็กหญิงณัฐธิสา  รัตนพันธุ์
2. เด็กหญิงพรรษอร  พรรณเชษฐ์
3. เด็กหญิงพรรัตนา  รอดนิล
 
1. นางชนันท์ญา  ศิริสานต์
2. นางจันทรา  อยู่นิ่ม
 
12 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 84 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์ป้อมเพชร 1. เด็กหญิงอิสรีย์ญา  แตงเกิด
 
1. นางรัตนา  พูลเกษร
 
13 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เหลืองอ่อน
2. เด็กชายปอยวัฒน์  ชาวเมือง
 
1. นางจุฑาทิพย์  ศิริสานต์
2. นางมยุรี  วิจิตรพงษา
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1. เด็กหญิงสุนิตา  จันหาญ
 
1. นางอุบลรัตน์  หาแก้ว
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88.98 ทอง 6 โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) 1. เด็กหญิงศิริพร  หมู่เฮง
 
1. นางสาวสุกัญญา  หอมสะอาด