สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 75 เงิน 4 โรงเรียนจ่าการบุญ 1. เด็กหญิงศุทธาอร  ตรงต่อกิจ
 
1. นางรัชนี  ที่พึ่ง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก 1. เด็กหญิงจริญญากร  จันทวรรณกูร
2. เด็กชายสิรวิชญ์   จวนอาจ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  สวนนุ่ม
 
1. นายสุรพล  ทองงาม
2. นางจิตรา  พ่วงพร้อม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3 77.4 เงิน 12 โรงเรียนวัดพรหมเกษร 1. เด็กหญิงนันทพร    เจนจบ
2. เด็กหญิงนิรมล    มานุวงษ์
3. เด็กหญิงผกาวรรณ   เลื่อมโฉม
4. เด็กหญิงภัคจิรา    กันวงค์
5. เด็กหญิงระพีพัฒน์    แก้วแสง
6. เด็กหญิงรัชชา    ออมพลศิริ
7. เด็กหญิงรัญชิดา  ชูกลิ่น
8. เด็กหญิงรินรดา    นุชสวาด
9. เด็กหญิงศศิภา  สายสุด
10. เด็กหญิงสุกัลยา    ไชยเอม
 
1. นางศิตา    สำเร็จดี
2. นางวรรณภา   เผือกอ่อน
3. นางสำราญ    สว่างเมือง