สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  แย้มทัศน์
 
1. นางกุลณสร  อัครผล
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนศึกษาลัย 1. เด็กชายสิทธิผล  พระภักดี
2. เด็กหญิงสุตาภัทร  พระภักดี
 
1. นางสาวกิติยา  ทองแกมนาก
2. นายปฏิพัทธิ์  ขุนมธุรส