สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. พิษณุโลก เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558
ณ อิมแพค เมืองทองธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงวรรณนุสา  หมวกอินทร์
 
1. นางอัจฉรา  อิ้มทับ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงสุพรรษา  อิวชาวนา
 
1. นางสาวสุรีย์  เพ็ชรภู่
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 83.4 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. เด็กชายธนัตถ์พล  พรมรักษา
2. เด็กหญิงนริศรา  หินไธสง
3. เด็กหญิงมณธวรรณ  ทิวาลัย
 
1. นางเทียมใจ  สิทธิศักดิ์
2. นายธีรวัฒน์  ถาวรโชติ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหินประกาย 1. เด็กหญิงวรนุช  นุชรุ่งเรือง
 
1. นายพิษณุ  โรจนพานิช
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85.8 ทอง 8 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 1. เด็กชายนพรัตน์  ฤทธิ์กระจาย
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  สิิงห์เรือง
3. เด็กชายภีรพัฒน์  พิมปาน
 
1. นางวิไลรัตน์  อนุสรณ์ประดิษฐ์
2. นายเกื้อกูล  หนูภา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 1. เด็กหญิงญาสุมินทร์  มณีจันทร์
2. เด็กหญิงมุฑิตา  ภูสถาน
3. เด็กชายวีรภัทร  อ่อนซำยาง
 
1. นางวิไลรัตน์  อนุสรณ์ประดิษฐ์
2. นายเกื้อกูล  หนูภา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  สอนปัน
 
1. นางสาวอนุชิดา  ธรรมดิลกวัฒนา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 88.97 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเข็ก 1. เด็กชายวงศกร  ถี่ถ้วน
 
1. นางสุนีย์  คุ้มสุข
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีทนต์
 
1. นางสาวสุดสวาท  จรูญพันธุ์ฐิติกุล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธีรบัญชร 1. เด็กชายกันต์เสฏฐ์  มาตย์ชาวนา
 
1. นายชัชวาลย์  โรจนโพธิ์
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง 1. นางสาวกมลชนก  คำภาผง
2. เด็กหญิงจินดาวรรรณ  ท่อมลิต
3. เด็กหญิงปราณี  เสนะ
4. นางสาวปัทมาพร  ปัตถา
5. เด็กหญิงลลิตา  อิรทรวิเชียร
6. นางสาวสุจิตตรา  อ้นปาน
7. นางสาวสุนันทา  บัวชม
 
1. นางเกษมศรี  รุณไชย
2. นางสาวบังอร  ทองงามขำ
3. นางชุดาภา  เด่นประเสริฐ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์วังทอง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คำผอง
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านมุง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   มีศักดิ์
2. เด็กหญิงปาณิสรา   มุ่งลือ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  ลาไม้
2. นายชัยยัน  ยี่คิ้ว
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.33 ทอง 6 โรงเรียนบ้านปากยาง 1. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  อยู่ยังเกตุ
 
1. นางปัทมพร  รัศมี
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงศุภสุตา  อินทศิริ
 
1. นางสาวบุณฑริกา  บัวสนธิ์
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 93 ทอง 8 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มาไชยนาม
2. เด็กหญิงกิตติยา  หอมสุด
3. เด็กหญิงรัชนีกร  ทวีหันต์
 
1. นางอมรรัตน์  ขันมณี
2. นางสายรุ้ง  คำพุฒ
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโคกวังสาร 1. เด็กชายอดิศร  ใจเพียร
 
1. นางกุหลาบ  สุทธิวิลัย
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.67 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  พิษอินทร์
 
1. นางสาวสุจิราภรณ์  ตันตระกูลรัฐพล